Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (2 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valinnaiset työelämätaidot (1 osp)
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitojaan ammatillisten aineiden yhteydessä työelämälähtöisessä projektissa. Opiskelija oppii työelämätaitoja työryhmän jäsenenä eri tehtävissä.
Työpaikan eri tehtävissä toimiminen Opiskelija oppii jäsentämään ammatin osa-alueet omalla toimialalla sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa olemustaan ja toimintaansa ammatti-identiteetin kehittämiseksi
Työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä vastaaminen omalta osaltaan

Oman osaamisen kehittäminen

Opiskelija suorittaa työryhmille annetut tavoitteet työprosessien, aikataulujen ja vaadittavan laadun suhteen.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

Opiskelija laatii laajan raportin valitsemastaan työelämään liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta omaan ammattialaan liittyen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään työelämän pelisäännöt. Oppimista arvioidaan opiskelijan asenteella, ihmissuhdetaidoilla sekä kyvyllä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi osaamistaan sähköisesti.

Osaamisen arviointi Opiskelija arvioi omaa osaamistaan perustuen siihen, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Arvioinnin perustana on opiskelijan kanssa käytävä henkilökohtainen palautekeskustelu sekä osaamista osoittava kirjallinen raportti.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa