Tutkinnon osan arviointi

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma 

  • Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa omanalan työtilanteissa.
  • Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa.
  • Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
  • Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
    osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
  • Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä
    kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.
  • Opiskelija voi osoittaa osaamisensa myös tekemällä aikaisempien vuosien Taitaja -finaalin tehtäviä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa