4.1.2 Painotuotteen ulkoasun suunnittelu ja toteutu3 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään painovalmiin digitaalisen aineiston. Opiskelija suunnittelee painotuotteen ulkoasun ottaen huomioon käyttötarkoituksen, typografian ja luettavuuden. Opiskelija oppii huomioimaan prosessien tekniset vaatimukset painovalmiille aineistolle. Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan työohjeita ja käyttämään tarvittavia ohjelmistoja.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

PAINOTUOTTEIDEN SUUNNITTELU
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa suunnitella ilmoituksia, esitteitä, lehtiä, kirjoja tai pakkauksia mallien ja ohjeiden mukaisesti
 • huomioi työtä suunnitellessaan kohderyhmän, tuotteen kustannustekijät ja käyttötarkoituksen
 • osaa typografian ja graafisen suunnittelun keskeiset perusasiat
  • kirjainlajit, oikeinkirjoitus- ja typografiasäännöt, korjausmerkinnät, luettavuuden, värien ja kuvien käytön sekä sommittelun perusteet

SIVUNTAITTO
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa taittaa ilmoituksia, esitteitä, lehtiä, kirjoja tai pakkauksia mallien ja ohjeiden mukaisesti
 • osaa muokata julkaisun ulkoasun käyttötarkoitukseen sopivaksi
  • osaa soveltaa sivuntaittosääntöjä
  • osaa käyttää valmiita mallipohjia, sivupohjia, kappale- ja merkkityylejä sekä valmiita värejä ja täyttöjä
  • osaa itse rakentaa työlle mallipohjan ja työtä helpottavat automatisoinnit (tyylit, kirjastot, väripaletit jne.)
 • osaa tarkistaa työstä ennen vedostamista ja tulostamista mm. seuraavat seikat:
  • oikoluku, värit, kuvien ja grafiikan laatu, viivan vahvuudet, fontit ja leikkuuvarat
 • osaa valmistaa taittotyöstä leikkausvaroilla varustetun tulostusvalmiin tiedoston.

KUVANKÄSITTELY JA VALOKUVAUS
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa käsitellä yksi- ja monivärikuvia
  • osaa säätää sävyntoistoa, kuvan kokoa ja resoluutiota sekä tehdä syväyksiä ja kuvaliitoksia
 • osaa muokata ja käsitellä erilaisia digitaalisia kuvatiedostoja eri painomenetelmille sopiviksi
 • osaa soveltaa valo- ja väriopin perusteita kuvien käsittelyssä
 • tunnistaa erilaiset kuvaoriginaalit ja käsittelee niitä asianmukaisesti
 • hahmottaa digitaalisen kuvan rakenteen ja eri tiedostomuotojen soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin
 • tietää originaalikuville asetetut laatuvaatimukset
 • hahmottaa värierottelun perusteet ja väriprofiilien merkityksen
 • osaa digitoida erilaisia kuvaoriginaaleja
 • osaa valokuvauksen ja valaisunhallinnan perusteet
 • tuntee valokuvauksen peruskäsitteet ja kameran perussäädöt
 • osaa tuote- ja henkilökuvauksen perusteet
 • tuntee kuviin liittyvät tekijänoikeusasiat.

ULKOASUNTOTEUTUKSEN VÄRINHALLINTA
JA LAADUN VAKIOINTI
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • hahmottaa värinhallinnan merkityksen painotuotteen valmistuksessa
 • ymmärtää, mihin strippinauhoja ja asemointimerkkejä käytetään
 • osaa tehdä värierotteluja eri painomenetelmiä varten
 • osaa tulostaa vedoksia, jotka simuloivat erityyppisiä tuotantopainatuksia
 • osaa käyttää densitometriä tai spektrofotometriä ja tuntee niiden toimintaperiaatteet
 • osaa kalibroida näytön tai tulostimen
 • osaa käyttää ICC-profiileja.

VEKTORIGRAFIIKKA
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa vektoroida ja piirtää puhtaaksi bittikarttakuvia vektorigrafiikkaohjelmalla
 • osaa tehdä graafisia kuvaajia
 • osaa piirtää yksinkertaisia kuvituskuvia
 • tietää bittikartta- ja vektorigrafiikan eron
 • osaa grafiikkaohjelman käytön ja piirtotekniikat
 • osaa käyttää tasoja sekä määritellä värit (CMYK, RGB, spottivärit)
 • osaa muuttaa kirjaimet vektorigrafiikaksi.

ARKKIASEMOINTI JA TULOSTUS
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa valmistaa painovalmiin tulostustiedoston paino- ja jälkikäsittelyvaatimusten mukaan
 • osaa tarkistaa ja korjata tulostustiedoston
 • osaa asemoida arkkiasemointiohjelmalla
 • tietää offsetpainolevyn toimintaperiaatteen
 • tietää levytulostimien tekniikoiden periaatteet
 • tuntee painolevyn valmistuksen prosessin
 • tietää levynkehityskoneen ylläpitotoimenpiteet
 • osaa tulostaa painolevyn
 • tietää erilaisten painomenetelmien painoaihioiden valmistuksen periaatteet
 • tietää suurkuvatulostimen tekniikat
 • osaa tulostaa suurkuvatulostimella
 • tuntee eri digitaaliset painomenetelmät sekä niiden toimintaperiaatteet
 • osaa vedostaa digitaalisella painokoneella ja suorittaa yleisiä ylläpitotoimia (mm. värin ja paperin lisääminen)
 • osaa kalibroida digitaalipainokoneen.

ASIAKASPALVELU JA KUSTANNUSLASKENTA
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa palvella asiakkaita henkilökohtaisesti sekä eri viestimien kautta
 • osaa asiakaspalvelutilanteissa tarvittavat laskutoimitukset
 • tuntee painoviestintäalan tuotteiden kustannustekijät ja käyttötarkoituksen tuotantotekniikan vaatimuksien, materiaalien ja jatkojalostuksen näkökulmasta
 • osaa laskea painoviestintäalan tuotteiden kustannuksia
 • osaa toimia taloudellisesti ja tuloksellisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ohjelmistojen peruskäyttö ja suorittaa Graafisen tuotantotoiminnan tutkinnon osa. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso “Valmennus Painoviestintään”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä valokuvausretkillä pääkaupunkiseudulla. Projektityönä laaditaan työsuunnitelma, toteutetaan suunniteltu painotuote ja laaditaan siitä raportti. Projektityöhön integroidaan osia yhteisistä tutkinnon osista: taiteesta ja kulttuurista sekä äidinkielestä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan tietokoneohjelmistoja käytetään laajasti tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain tai kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka 2 osp
Työelämätaidot 1 osp
Äidinkieli 3 osp
Omat taidetyöt 2 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä omavalintainen painotuote. Työstä tehdään työsuunnitelma, luonnos ja raportti. Projektityöhön integroidaan äidinkielen sekä taiteen ja kulttuurin opintoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, ergonomia, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen, verkon hyödyntäminen ongelmanratkaisussa

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija opiskelee sisäisen yrittäjyyden taitoja tekemällä projektityön. Työssäoppimisjaksolla oopiskelija harjoittelee toimimaan yrityksessä ja samalla työelämätaidot vahvistuvat.Tutkinnon osaan integroidaan Työelämätaidot-opintojakso.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi