Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KUUTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

JULISTETYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Offsetpainolevyn tulostaminen valmiista aineistosta. Opiskelija valmistaa itse tarvittavat painolevyt ja harjoittelee samalla painolevytulostimen ja kehityskoneen käyttöä.
Painokoneen alku- ja loppukuntoonlaitot. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisia harjoituksia ja painotöitä tehden offsetpainokoneen alku- ja loppukuntoonlaittoa.
Samalla perehdytään koneiden rakenteisiin ja harjoitellaan työympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta huolehtimista.
2-puoleisten tuotteiden painamiseen perehdytään teoreettisesti ja harjoitellaan työsaliharjoitusten yhteydessä (prima/sekunda, ympärilyöden, kaataen).
Yleisimmät painomateriaalit. Perehdytään yleisimpiin painomateriaaleihin painoharjoituksien yhteydessä. Muihin painomateriaaleihin ja niiden vaikutuksesta laatuun perehdytään teoreettisesti.
Painovärien koostumus ja ominaisuudet ja niiden vaikutukset offsetpainatuksessa. Painovärin ominaisuuksia ja koostumusta opiskellaan teoreettisesti.
Kostutusveden valmistus, mittaus ja laadun tulkita mittaustulosta. Opiskelija valmistaa kostutusveden annettujen ohjeiden mukaisesti ja mittaa sen koostumus.
Painon yleisimmät kemikaalit ja niiden käyttötarkoitukset. Työsalissa käytettäviin kemikaaleihin perehdytään työsaliharjoitusten ohessa ja tarvittaessa toereettisesti.

Oppiminen tapahtuu luokkaopetuksena ja oppilaitoksen painotyösalissa erilaisia harjoituspainotöitä tehden offsetpainokoneilla ja painosimulaattoria käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa offsetprosessin harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Muuta tietoa

PAINON TUOTANTOPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotannollisen ja taloudellisen työskentelyn merkitys. Opiskelija suorittaa erilaisia suuntautumisalan avustavia tehtäviä perehtyen samalla teollisuuden tuotantoprosesseihin.
Työturvallisuustekijöiden huomioiminen ja työympäristön siisteydestä huolehtiminen työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työskentelyssään opiskelija suorittaa annettujen ohjeiden mukaisia tehtäviä ja toimii niiden mukaan työturvallisuustekijät, työympäristön siisteys ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Oppiminen tapahtuu työssäoppimalla viestintäalan yrityksen tuotannossa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opettaja antaa palautteen yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Muuta tietoa

DIGITAALINEN PAINAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Digitaalisella painokoneella painaminen.

Digitaalisen painokoneen ylläpitotoiminnot.

Hallintaohjelmaa käyttäen opiskelija harjoittelee digitaalisen painokoneen käyttöä harjoitustöitä tehden ja samalla suoritetaan yleisiä ylläpitotoimintoja kuten kulutustarvikkeiden vaihto, kalibrointi ja tiheydenvaihtelun säätö.
Digitaalisten painomenetelmien perusperiaatteet ja niiden käyttöalueet. Opiskelija tekee harjoitustyönä digitaalisesti painettavan julkaisun digitaalisista painomenetelmistä ja niiden käyttöalueista. Opiskelija harjoittelee muuttuvantiedon käyttöä digitaalisessa painatuksessa. Tehdään muuttuvantiedon harjoituksia tietokantoja hyväksi käyttäen.
Painokelpoisuuden tarkistaminen. Opiskelija harjoittelee tiedoston painokelpoisuuden tarkistamista ja arvioi sen vaikutusta laatuun. Valmistetaan painoaineistoja painokelpoisuuden asettamat ohjeet huomioon ottaen.

Harjoitustöissä perehdytään erilaisten painomateriaalien laatuvaikutuksiin ja tutustutaan materiaalin vaikutuksiin jälkikäsittelyssä ja loppukäytössä.

Painomateriaalit ja niiden vaikutus laatuun.

Jälkikäsittelyn vaikutukset digitaalipainetun tuotteen laatuun ja loppukäyttöön.

Harjoituksissa opiskelija ottaa huomioon materiaalin taloudellisen käytön ja kulutustarvikkeiden kierrätyksen.
Työympäristön kestävän kehityksen periaatteet. Oppiminen tapahtuu luokkaopetuksena ja oppilaitoksen digipainosalissa erilaisia harjoituspainotöitä tehden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä ja näytössä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Tästä työelämälähtöisestä toimintakokonaisuudesta opiskelija suorittaa osanäytön.

Muuta tietoa

PAINOKONEIDEN KÄYNNISSÄPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneiden ja laitteiden yleisimmät ennakkohuollot ja niiden merkitys käynnissäpidolle. Vika- ja häiriötilanteissa toimiminen. Opiskelija harjoittelee yleisimpien koneiden ja laitteiden ennakkohuoltoa ja perehtyy sen merkitykseen käynnissäpidolle.
Suoritetaan pieniä korjauksia tai niiden demoja. Tehdään erilaisia käynnissäpitoon liittyviä testipainatuksia ja harjoituspainotöitä offsetpainossa.
Tuotannon viikko-, kuukausi- ja vuosihuoltojen toteutus huolto-ohjeiden mukaisesti Opiskelija harjoittelee tuotannon viikkohuoltojen, kk-huoltojen ja vuosihuoltojen toteuttamista huolto-ohjeiden mukaisesti.
Automaation ja tietoliikenteen merkitys alan työympäristössä. Opiskelija perehdytetään teoriassa automaation ja tietoliikenteen merkitykseen oman alansa työympäristön tärkeänä tekijänä.
Sähkötöihin liittyvä lainsäädäntö ja työturvallisuusvaatimukset. Opiskelija perehdytetään teoriassa sähkötöihin liittyvien ammattitaito-, lainsäädäntö- ja työturvallisuusvaatimuksien mukaan toimimiseen.

Tutustutaan erilaisiin konerakenteisiin käyttöohjekirjojen videoiden, esitteiden yms. avulla sekä oppilaitoksen työsalissa.

Työympäristön kestävän kehityksen periaatteet. Oppiminen tapahtuu luokkaopetuksena ja oppilaitoksen digipainosalissa erilaisia harjoituspainotöitä tehden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä ja näytössä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Tästä työelämälähtöisestä toimintakokonaisuudesta opiskelija suorittaa osanäytön.

Muuta tietoa

LAADUNHALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Moniväristen painotöiden painaminen. Opiskelija harjoittelee offsetpainokoneella 1-4-väristen kirja- ja lehtitöitä painamista ymmärtäen painoarkkien uloslyönnin merkityksen.
Laadunvalvonnan perusteet. Offsetpainon yleisimmät mittalaitteita ja ongelmien tunnistaminen painojäljestä. Perehdytään painon laadunmittausvälineisiin, laatumittauksiin ja mittaustulosten tulkitsemiseen teoreettisesti ja työsaliharjoituksin. Opiskelija käyttää densitometriä densiteetin mittaukseen kuntoonlaitossa ja painamisessa.
Esiasettelu- sekä valvontalaitteiston toimintaperiaatteet Opiskelija harjoittelee painokoneen esiasettelu- sekä valvontalaitteiston työsaliharjoituksissa ja painosimulaattorilla.
Värinhallinnan perusperiaatteet. Tutustutaan värinhallinnan perusperiaatteisiin teoriassa ja
painetaan monivärisiä painotöitä offsetpainokoneilla laatumittauksia tehden ja tuloksia tulkiten.
Yleisimmät painomateriaalit ja niiden vaikutus laatuun. Painetaan erilaisiin yleisimpiin painomateriaaleihin ja perehdytään niiden laatuvaikutuksiin. Opetellaan tunnistamaan yleisimmät paperi ja kartonkilaadut.

Oppiminen tapahtuu luokkaopetuksena ja oppilaitoksen painotyösalissa erilaisia harjoituspainotöitä tehden offsetpainokoneilla ja painosimulaattoria käyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa offsetprosessin ja laadunhallinnan harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä. Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Tästä työelämälähtöisestä toimintakokonaisuudesta opiskelija suorittaa osanäytön.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä ja näytössä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Muuta tietoa

PAINON TUOTANTOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotannollisen ja taloudellisen työskentelyn merkitys. Opiskelija suorittaa suuntautumisalan mukaisia tuotantotöitä painoalan yrityksessä.
Työturvallisuustekijöiden huomioiminen ja työympäristön siisteydestä huolehtiminen työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan suorittaa annettuja tehtäviä laatukriteerit, työturvallisuustekijät, työympäristön siisteys ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Oppiminen tapahtuu työssäoppimalla viestintäalan yrityksen tuotannossa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opettaja antaa palautteen yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Muuta tietoa