4.2.3 3D-tulostaminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee räätälöityjä tuotteita suunnittelemalla itse tai skannaamalla kappaleita 3D-tulostustiedostoiksi, jotka hän tulostaa 3D-tulostimella. Opiskelija viimeistelee tulostamansa kappaleet hiomalla ja tarvittaessa maalaamalla.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • Toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • Osaa hyödyntää oman alansa tyypillisiä 3D-tulostusmenetelmiä
 • Osaa hyödyntää 3D-mallin valmistustapoja tarkoituksenmukaisesti (valmis 3D-malli, 3D-mallin skannaaminen, 3D-mallin mallinnus)
 • Osaa nimetä eri tulostusmateriaaleja ja niiden käyttökohteita
 • Siirtää 3D-mallitiedoston 3D-tulostimelle
 • Osaa valmistella 3D-tulostimen käyttökuntoon
 • tulostaa 3D-tulostimella kappaleen
 • Arvioi ja tarkastaa lopputuotoksen laadun ja vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin
 • Osaa valita/poistaa tukimateriaalin 3D-tulostusmenetelmän edellyttämällä tavalla
 • Osaa hyödyntää erilaisia jälkikäsittelymenetelmiä tarpeen mukaisesti
 • Osaa huoltaa 3D-tulostinta ja ratkaista ongelmatilanteita
Kirijakso Ennen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ”Graafinen tuotantotoiminta” -tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.-3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi