Valinnaiset osaamistavoitteeteet

VIERAS KIELI, B-KIELI, ENGLANTI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (B-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp)
Monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin. Opiskelija viestii englannin kielellä siten, että kyseisellä kielellä viestimiseen liittyvät kulttuuriset erot tulevat ilmi.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija arvioi ja kehittää kielen oppimisen tapojaan mm. käyttämällä tarjolla olevia digitaalisia kielen- ja sanastonoppimis-ohjelmia.
Kansainvälisen työelämän englanti (2 osp)
Itsestään ja alastaan kertominen sekä kysymyksiin vastaaminen Opiskelija harjoittelee itsestään, työympäristöstään ja työtehtävistään kertomista sekä kysymyksiin vastaamista ja keskustelua englannin kielellä esimerkiksi työhaastattelu- ja työnhakutilanetta varten ja huomioi englannin kielen tuomat mahdollisuudet kansainvälisessä työelämässä.
Selviytyminen suullisissa vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee palvelu- ja työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita englannin kielellä.
Tekstin tuottaminen Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa englannin kielen rakenteisiin ja harjoittelee kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.

Opiskelija perehtyy painoviestintäalan ohjeisiin, tilauksiin ja muihin työelämään liittyviin teksteihin englannin kielellä ja kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä englanninkielisiä tekstejä, kuten tilauksia, ohjeita ja työselostuksia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen kansainvälistyvässä työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa englanninkielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa B-kielen (englanti) valinnaisten opintojen (2 osp) Kansainvälisen työelämän englanti suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana.