Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja pintakäsittelyn perustehtävissä vastaan tulevia laskutoimituksia, esimerkiksi mitoitukseen ja hintoihin liittyen. Opiskelija tulkitsee ja laskee mittakaavoja, esimerkiksi laskee todellisia pituuksia piirustuksen ja sen mittakaavan avulla.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee esimerkiksi materiaalien kustannuksia, hintojen muutoksia prosenteissa, palkkojen muutoksia prosenteissa ja hukkaprosentteja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja pintakäsittelyssa Opiskelija harjoittelee arkielämässä ja pintakäsittelyn ammattialalla tarvittavia mittayksiköitä, kuten millimetri, kilowatti ja kuutiodesimetri. Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija ottaa selvää alalle tyypillisistä mitta-arvoista, esimerkkeinä käytetyimmät vetomitat, pinta-alayksiköt ja maalikerroksen paksuuden ilmoittaminen. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia esimerkiksi työsalissa. Opiskelija harjoittelee alalle tärkeää perusasiaa: käsiteltävän pinnan pinta-alan mittaamista ja laskemista sekä pinta-alan laskemista piirustuksen ja mittakaavan avulla. Kohteina ovat erimuotoiset seinäpinnat, pilarit ja palkit.
Geometrian soveltaminen pintakäsittelyssä Opiskelija mittaa ja laskee kulmia ja suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia soveltaen tätä esimerkiksi kattorakenteisiin tai nousukulmiin.
Apuvälineiden, kuten työntömitan, viivoittimen ja harpin käyttäminen Opiskelija mittaa ja laskee talojen pohjapiirrosten ja rakennuskomponenttien geometriaan liittyviä tehtäviä.
Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttö ja
tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan järkevä arviointi
Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään sekä ohjaa ja kannustaa opiskelijaa itsearviointiin.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukkomatematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja arki- ja työelämän tilanteisiin sovellettuna: pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, kustannusten ja materiaalimenekin laskeminen ja arviointi, prosenttilaskujen soveltaminen.

Muuta tietoa