Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN,
PAKOLLINEN (1 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot
Yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien käyttäminen ja niiden käyttöön tarkoitettujen ohjeiden ja oppaiden hyödyntäminen Opiskelija tekee esimerkiksi pintakäsittelyalan raportteja, työselostuksia ja laskelmia perusohjelmistoja, kuten tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta, käyttäen. Opiskelija tutustuu erilaisiin oppaisiin ja ohjeisiin sekä käyttää niitä.
Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen Opiskelija luo verkkoidentiteetin ja valitsee erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa, kuten maksuliikenteessä ja verkkoyhteyksissä, sopivan suojaus- ja turvallisuustason.
Tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti toimiminen Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia sekä tietoturva ja suoja ohjeita. Opiskelija päivittää tietojaan tarpeen mukaan.
Tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot Opiskelija valitsee tarkoitukseen sopivia tiedostojen säilytys- ja lähetysmuotoja.
Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja ohjaa opiskelijaa perusohjelmien käytössä ja auttaa löytämään ja käyttämään erilaisia oppaita. Opettaja antaa tarvittavaa ohjausta turvallisuuden ja suojauksen huomioimisessa verkossa. Opettaja auttaa opiskelijaa etsimään tietoa tekijänoikeuksista ja ohjaa opiskelijaa tekijänoikeuksien noudattamisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan sopivan tallennusmuodon erilaisille tiedostoille sekä kertaa tarvittaessa, miten tiedostoja lähetetään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukkotieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen, 1 osp

Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen projektitöiden ja portfolion perusteella sekä arvioi opiskelijan kyvyn noudattaa verkossa hyviä tapoja, turvallisuus- ja suojausohjeita sekä tekijänoikeuksia.

Muuta tietoa