Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Käytännön fysiikkaa (2 osp)
Mekaniikan soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia pintakäsittelyalaan liittyvistä mekaniikan ilmiöistä, kuten voimat ja momentit. Opiskelija kerää mittaustensa tulokset, esittää ne kuvaajien ja taulukoiden avulla sekä laskee lopulliset tulokset. Hän arvioi saamiensa tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.
Lämpöopin soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia pintakäsittelyalaan liittyvistä lämpöopin ilmiöistä, kuten lämmön siirtymisestä ja lämpölaajenemisesta. Opiskelija kerää mittaustensa tulokset, esittää ne kuvaajien ja taulukoiden avulla sekä laskee lopulliset tulokset. Hän arvioi saamiensa tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.
Sähköopin soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija tutustuu sähköfysiikan perusteisiin ja laatii ohjeet sähköturvallisuuden huomioonottamiseksi.
Käytännön kemiaa (1 osp)
Pintakäsittelyssä käytettäviin aineisiin ja aineseoksiin tutustuminen Opiskelija etsii tietoa ammattialalla käytettävistä aineista ja niiden aiheuttamista kemiallisista reaktioista.

Opiskelija valmistaa pintakäsittelyalalla tarvittavia aineseoksia. Hän laskee pitoisuuksia ja ainemääriä erilaisissa työtilanteissa, kuten liuosten valmistamisessa. Opiskelija laskee pitoisuuksia myös reaktioyhtälöiden perusteella.

Pintakäsittelyalan kemiallisiin ilmiöihin ja lainalaisuuksiin liittyvät havainnot ja mittaukset Opiskelija etsii tietoa, tekee havaintoja ja mittauksia pintakäsittelyalaan liittyvistä kemiallisista ilmiöistä. Opiskelija kerää mittaustensa tulokset, esittää ne esimerkiksi kuvaajien ja taulukoiden avulla arvioi saamiensa tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa huomioimaan ja ymmärtämään luonnontieteiden ilmiöitä ja vaikutuksia pintakäsittelyssä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimisprosessiaan ja arvioimaan omaa oppimistaan (itsearviointi).

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukkofysiikka ja kemia, pakollinen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksia pintakäsittely

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä huomioida fysiikan lainalaisuudet, kemiallisten ilmiöiden vaikutukset sekä kemiallisten aineiden ominaisuudet ja riskitekijät pintakäsittelyalan työtehtävissä. Opettaja arvioi opiskelijan kykyä suorittaa mittauksia, käsitellä mittaustuloksia, tehdä johtopäätöksiä sekä arvioida tulosten luotettavuutta.

Muuta tietoa

FYSIIKKAA JA KEMIAA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikkaa ja kemiaa jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittava fysiikka Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten fysiikan aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. dynamiikka, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Jatko-opinnoissa tarvittava kemia Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten kemian aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. reaktioyhtälöt, ainemäärä ja konsentraatio) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Pääsykokeisiin valmentautuminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa sekä kykyä soveltaa matemaattisia menetelmiä fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa kiinnittämään huomiota niihin aihealueisiin ja menetelmiin, joiden hallinta ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä ratkaista erilaisia pääsykokeissa olevia fysiikan ja kemian tehtäviä.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa

ÄÄNITEKNIIKKA (2 osp)

 

Työelämän toimintakokonaisuuden Oppimistavoitteet

 

Äänitysohjelmien käyttö

 

 

Yleisimpien äänitysvälineiden tuntemus ja käyttö

 

 

Äänitystekniikan perusteiden ja fysikaalisten lainalaisuuksien hallinta

 

 

 

 

Opiskelija nauhoittaa, miksaa ja käsittelee ääntä käyttäen Cubasea, Fruity Loopsia ja/tai Logicia riippuen valitusta alustasta

 

Opiskelija harjoittelee mikrofonien ja esivahvistinten kaapelointia ja tilanteeseen sopivien välineiden valintaa. Opiskelija nauhoittaa laulua, kitaraa, bassoa ja rumpuja ja oppii yleisimmät mikitystekniikat

 

Opiskelija laskee ja ymmärtää taajuuksien, bpm:n, bufferin, A/D-ja D/A-muuntimien kaltaiset modernin äänenkäsittelyn peruskäsitteet  ja osaa käyttää niitä käytännön työssä.

 

 

 
Ohjaus ja oppimisen arviointi   Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisissa äänitekniikan käytännön töissä ja fysikaalismatemaattisten menetelmien käytössä ääneen liittyvissä laskuissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja oman osaamisen dokumentointiin.

 

Osaamisen arviointi Arviointitaulukko

 

Muuta tietoa