5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan prosessiteollisuuteen liittyviä mate-matiikan, fysiikan ja kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan tai-toja.

Opiskelija oppii prosessiteollisuudessa tarvittavia matemaattisia taitoja, soveltamaan erilaisia matemaattisia menetelmiä, huomi-oimaan fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä oman alansa tehtävissä sekä oman alan kannalta keskeisimpiä tieto- ja viestintäteknii-kan taitoja.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakol-liset osaamistavoitteet (yhteensä 6 osaamispistettä). Lisäksi tut-kinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle ker-tyy yhteensä 9 osaamispisteen edestä matemaattis-luonnontieteellistä osaamista.

Osaamistavoitteet 5.2.1 Matematiikka

Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
 • osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti
 • osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa ilmaista muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaat-tisilla lausekkeilla
 • osaa muodostaa ja laatii omaan alaan liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia
 • osaa ratkaista työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä tai kuvaajien avulla
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
 • osaa soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousma-tematiikkaa, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmia
 • osaa kerätä ja ryhmitellä omaan alaan liittyvää tietoa.

5.2.2 Fysiikka ja kemia

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
 • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
 • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
 • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita
 • osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään
 • osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.
 • osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa perehtyä erilaisten tietojärjestelmien sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää omalla ammattialalla
 • osaa ratkaista yleisimpiin tieto- ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
 • osaa ottaa käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia osaa toimia sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
 • osaa hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa.
Tutkinnon osan sijoittuminen

Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Matemaattis-luonnontieteelliset tutkinnon osan opinnot suorite-taan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ja samanaikaisopetuk-sena työsalissa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, esim. verkkomateriaalit.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain verkko-opintoina.

Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa ja pajatyöskentelynä.

Tutkinnon osia ei kuitenkaan voi suorittaa kokonaisuudessaan etäopiskeluna ilman arvioivaa vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan kesken.

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opointoihin
käynnissäpito 30 osp, kuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 22 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.2.1 Matematiikka

5.2.2 Fysiikka ja kemia

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka

5.2.4 Tutkinnon osan arviointi