5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen


TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa, työelämässä ja yritystoiminnassa toimimiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen.

Tutkinnon osassa opiskellaan seuraavia osa-alueita:
yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta,
työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 5 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 8 osaamispisteen edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Ammattitaitovaatimukset 5.3.1 Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa

 • toimia Suomen ja EU:n kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 • toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
 • oikeuslaitoksen periaatteet
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

5.3.2 Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
 • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
 • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
 • osaa kehittää omaa osaamistaan
 • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osa suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että 1. vuonna opiskellaan:

 • Työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto (2 osp)
 • Yhteiskuntataidot (1 osp)

2. vuonna opiskellaan:

 • Työelämätaidot (1 osp)
 • Työelämätaidot valinnaiset ( 3 osp)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, itsenäisesti suorittaen sekä työssäoppimassa opintopolku huomioon ottaen.

Tutkinnon osan osa-alueita on mahdollista suorittaa äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikan opintoihin integroituna.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnan osan osaamisalueita on mahdollista yhdistää kokonaisuuksiksi.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Lähiopetus oppilaitoksessa, oppimistehtävät opiskelijan opintopolku huomioonottaen.
Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (2 osp)

Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)

Yrittäjyys ja yritystoiminta –osaamisalue voidaan suorittaa ammatillisiin aineisiin ja työssäoppimiseen integroituna sekä matematiikan ja tieto- ja viestintätekniikan opintoihin integroituna.

Yhteiskuntataidot (1 osp)

Yhteiskuntataidot osaamisalue voidaan suorittaa äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikan opintoihin integroituna.

Työelämätaidot (1 osp)

Työelämätaidot –osaamisalueen voi suorittaa työssäoppimiseen integroituna ja äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikan opintoihin integroituna.

Muuta tietoa Yhteiskuntataidot (1 osp ) opiskellaan 1.opiskeluvuonna. Työelämätaidot (1osp) opiskellaan 2. opiskeluvuonna. Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp) opiskellaan 2. opiskeluvuonna.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

5.3.1 Yhteiskuntataidot

5.3.2 Työelämätaidot

5.3.3 Yrittäjyys- ja yritystoiminta

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi