6.2.1 Kokeellinen työskentely prosessiteollisuudessa 0-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija syventää osaamistaan kokeellisesta työskentelystä.
Hän syventää omaa ammattiosaamistaan sekä oppii arvioimaan ja uudistamaan omia kehittymistarpeitaan.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • hallita alan työprosessit ja tehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
  • varmistaa työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden toteutumisen
  • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
  • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
  • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan.
Kirijakso
Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat. Hänen tulee osata työsalityöskentelyn perustaidot sekä fysiikan ja kemian pakolliset osaamistavoitteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa luokka- ja työsaliopetuksena sekä vierailukäynneillä alan yrityksissä ja tuotantolaitoksissa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija perehtyy yrittäjämäiseen tapaan tehdä töitä.

Opiskelija harjoittelee omaehtoista yrittäjyyttä. Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta sekä laadukkaan työtuloksen aikaansaamista.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi