4.2.1 Bioenergian tuotanto 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan prosessinhoitajana bioenergian tuotannon työtehtävissä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

  • noudattaa alakohtaisia työturvallisuusohjeita
  • toimia bioenergian tuotannon jossakin työtehtävässä tai prosessin osassa
  • noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä
  • alakohtaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä
  • kuvata bioenergiatuotannon päävaiheet raaka-aineista tuotteiksi
  • toimia ja työskennellä työyhteisön jäsenenä
  • työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle
  • lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä
Kirijakso

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuus ja keskeiset ympäristöasiat.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimisjaksolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida mm. äidinkieltä, matematiikkaa, englantia, työelämätaitoja, yrittäjyys ja yritystoimintaa.
Muuta tietoa
Tutkinnon osan sisältö riippuu työssäoppimispaikan prosesseista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu työssäoppimispaikan yritystoimintaan.


Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvointi