Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Ohjaus ja oppimisen arviointiOpettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

JOHDATUS PROSESSITEOLLISUUTEEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija perehtyy opiskeluun Stadin ammattiopistossa, tutustuu opetussuunnitelmaan sekä laatii yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan avulla omia tavoitteitaan tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin).

Opiskelijalle muodostuu selkeä kuva prosessiteollisuuden alasta sekä prosessinhoitajan työtehtävistä paikallisissa tuotantolaitoksissa.

Työturvallisuusohjeiden sekä turvallisten työtapojen noudattaminen Opiskelija harjoittelee käsittelemään tavanomaisimpia laboratoriokemikaaleja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden siinä laajuudessa, että opiskelija kykenee toimimaan itsenäisesti oppilaitoksen laboratorioissa.

Opiskelija perehtyy ohjeiden mukaisten suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön.

Ensiavun antaminen Opiskelija harjoittelee hälyttämään apua sekä toimimaan tavallisimmissa sairaus- ja tapaturmatilanteissa.
Työalueen siisteydestä ja laitteiden puhtaudesta Opiskelija harjoittelee työympäristön ja prosessilaitteiden puhdistamista sekä perehtyy
Huolehtiminen tarvittavien apuvälineiden käyttöön.
Kemikaalien käsittely ja jätteiden hävitys Opiskelija harjoittelee työskentelemään tuhlausta välttäen. Opiskelija perehtyy työssään syntyvän jätteen ohjeiden mukaiseen käsittelyyn sekä harjoittelee arvioimaan jätteiden aiheuttamia riskejä.
Muuta tietoa

VIRTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot Opiskelija harjoittelee tulityökortin edellyttämät taidot.
Kunnonvalvonnan suorittaminen erilaisin menetelmin Opiskelija harjoittelee hoitamaan itsenäisesti kunnonvalvontatehtäviä käyttäen tarvittavia apuvälineitä sekä harjoittelee raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan ja mittaustuloksistaan.

Opiskelija harjoittelee soveltamaan luonnontieteiden perusteita kunnonvalvonnassa ja huollossa sekä harjoittelee tunnistamaan yleisimpiä häiriöiden syitä.

Prosessilaitteiden erottaminen häiriön tai huollon ajaksi Opiskelija harjoittelee erottamaan eri laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi ja harjoittelee ottamaan huomioon laitteen erottamisen mahdolliset vaikutukset prosessiin.
Hyödyntää työssään tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä Opiskelija harjoittelee käyttämään ja hyödyntämään työalueen raportteja ja tietojärjestelmiä.
Taakan nosto ja siirto Opiskelija harjoittelee käyttämään apuvälineitä taakkojen nostossa ja siirrossa huomioiden ergonomian ja noudattaen turvallisuusmääräyksiä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KUNNOSSAPITO / LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä Opiskelija harjoittelee valitsemaan ohjeiden mukaisesti kuhunkin käyttökohteeseen soveltuvan voiteluaineen ja perehtyy prosessilaitteiden voiteluhuoltoon.
Huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita sekä varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa Opiskelija perehtyy eri pumppu- ja venttiilityyppeihin, kuljettimiin ja voimansiirron päälaitetyyppeihin.

Harjoittelee tunnistamaan yleisimmät automaation kenttälaitteet ja perehtyy niiden toimintaperiaatteisiin sekä tavallisimpiin niissä esiintyviin häiriöihin.

Opiskelija harjoittelee tekemään prosessilaitteiden huoltotoimenpiteitä sekä arvioimaan niiden toimintaa sekä harjoittelee selvittämään niihin liittyviä häiriöitä.

Opiskelija harjoittelee arvioimaan prosessilaitteiden huollon tarvetta sähkötekniikkaan perustuen.

Opiskelija harjoittelee tekemään automaatiokenttälaitteiden huoltotoimenpiteitä. Hän tutustuu hydrauliikkaan ja pneumatiikkaan perustuvien laitteiden toimintaperiaatteisiin.

Opiskelija osaa lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä dokumentteja Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opiskelija osaa toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä toisten työntekijöiden kanssa Opiskelija harjoittelee toimimaan vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa