Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Arkielämän matematiikka 1 osp
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo prosessiteollisuuden perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi ainemääriin liittyviä laskutoimituksia. Opiskelija kertaa lukujen pyöristyssäännöt ja harjoittelee vastauksen tarkkuuden ilmoittamista.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden sekä seoslaskujen ratkaisemiseen.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja omalla alalla Opiskelija harjoittelee prosessiteollisuuden keskeisimpiä mittayksiköitä, kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten kymmenenpotensseja. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia.
Yhtälöt työtehtävissä 1 osp
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija harjoittelee sekä arkielämässä että prosessiteollisuudessa keskeisimpiä pituuden, pinta-alan ja tilavuuden yksikönmuunnoksia.

Opiskelija suorittaa esimerkiksi geometrisiin kappaleisiin liittyviä mittauksia ja laskee pintaaloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa prosessiteollisuudessa tärkeimpien, esimerkiksi kuution ja lieriön, tilavuuksien laskemisen.

Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija harjoittelee soveltamaan geometrian laskusääntöjä oman alan tehtäviin ja käyttää yhtälönratkaisutekniikoita geometristen ongelmien ratkaisuun.
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pintaalojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa.

Muuta tietoa Toteutetaan 1. vuonna jaksoissa 1 ja 4 sekä 2. vuonna jaksossa 1.