Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka
Suureiden, yksiköiden ja SI-järjestelmän tutkiminen Opiskelija perehtyy prosessiteollisuudelle tärkeimpiin suureisiin, mittayksiköihin ja etuliitteisiin, esimerkiksi paine, lämpötila, teho, virtausnopeus ja energia.
Prosessiteollisuuteen liittyvien käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija tutustuu omalla alalla tärkeimpiin mekaniikan, lämpöopin, sähköopin ilmiöihin, kuten Ohmin lakiin ja hydrostaattiseen paineeseen.
Mittausten ja havaintojen tekeminen Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan, lämpöoppiin ja sähköoppiin liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.
Työelämän kemia
Turvallinen työskentely Opiskelija kertaa turvallisen työskentelyn edellytykset ja työskentelee näiden edellytysten mukaan sekä luokassa että työsalissa.
Prosessiteollisuuteen liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija kertaa keskeisimmät peruskoulun kemian sisällöt. Opiskelija etsii tietoa aineiden rakenteesta, puhtaista aineista ja seoksista, jaksollisesta järjestelmästä ja kemiallisesta reaktiosta. Opiskelija perehtyy oman alan kemian ilmiöihin, kuten esimerkiksi happojen ja emästen ominaisuuksiin ja pH:n merkitykseen prosessiteollisuudessa. Opiskelija perehtyy eri olomuotojen ominaisuuksiin ja esimerkiksi pneumatiikan merkitykseen prosessiteollisuudessa.
Prosessiteollisuudessa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelijaa perehtyy oman alan aineiden, kuten hapot ja emäkset, turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan, sähköopin ja lämpöopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään energian merkitystä fysiikassa ja opiskelijan omalla alalla.

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimispro-sessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattisluonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa fysiikkaan ja kemiaan liittyviä lainalaisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä, esimerkiksi laitteiden tehojen ja energian välistä yhteyttä.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida omaan alaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa Kemia 1. vuoden syksyllä jaksossa 2 integroidaan tutkinnonosaan Käynnissäpito 11 osp.

Fysiikka 1. vuoden keväällä jaksossa 3. integroidaan tutkinnonosaan käynnissäpito, 9 osp