Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen Opiskelija tutustuu omiin opiskelutapoihinsa sekä kartoittaa ja parantaa omaa luku- ja opiskelustrategiaansa. Opiskelija harjoittelee muistiinpanojen tekemistä kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta. Opiskelija aloittaa oppimispäiväkirjan tai portfoliotyöskentelyn.
Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen Opiskelija tutustuu esimerkiksi työturvallisuusohjeisiin työelämän tekstilajina ja kehittää ammattitaidon kannalta keskeisen tekstin päätarkoituksen ymmärtämistä.

Opiskelija tutustuu käyttö- ja työohjeisiin tai työselostukseen tekstilajina ja tekstilajin mukaiseen kieli- ja ulkoasuun. Opiskelija kertaa oikeinkirjoituksen perussääntöjä.

Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija tutustuu käyttö- ja työohjeisiin tai työselostukseen tekstilajina ja tekstilajin mukaiseen kieli- ja ulkoasuun. Opiskelija kertaa oikeinkirjoituksen perussääntöjä.

Opiskelija kirjoittaa työohjeen, käyttöohjeen tai työselostuksen ja noudattaa niiden kieli- ja ulkoasua koskevia ohjeita.

Opiskelija laatii esimerkiksi selostuksen tai keskustelee suullisesti työturvallisuusohjeiden merkityksestä ammattitaidon kannalta.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija osallistuu prosessiteollisuuden alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen käyttäen alan käsitteistöä.
Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen Opiskelija tutustuu itsenäisesti omaan alaan liittyvään kirjallisuuteen tai muuhun kulttuurintuotteeseen. Kirjallisuutta esitellään ryhmässä keskustellen.
Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija tulee tietoiseksi äidinkielen taidon merkityksestä omalla alallaan ja oman alansa opinnoissa. Opiskelija voi laatia oppimispäiväkirjaansa tai portfolioonsa tekstin, jossa hän arvioi äidinkielen taidon merkitystä omalla alallaan ja omaa äidinkielen taitoaan. Opiskelija perustelee näkemyksiään monipuolisesti.
Media ja kulttuuri
Tiedon hankkiminen Opiskelija hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

merkityksen omalla alallaan esimerkiksi ympäristöosaamisen kannalta. Opiskelija osoittaa oppimaansa eri medioiden avulla. Opiskelija voi laatia blogin tai videologin, jossa opiskelija arvioi mediatekstejä.
Oman äidinkielen taidon arvioiminen Opiskelija lukee prosessiteollisuuden alan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä samalla omaa lukustrategiaansa parantaen. Opiskelija harjoittelee hankkimansa tiedon tiivistämistä. Opiskelija laatii esimerkiksi referaatin tai muun tiiviin tekstin kemianteollisuuteen liittyvästä aiheesta. Opiskelija noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin.

Opiskelija arvioi omaa äidinkielen taitoaan erityisesti tekijänoikeuksien noudattamisen, kirjallisten töiden laatimisen, tiedonhaun ja lähteiden luotettavuuden arvioimisen osalta.

Työelämän viestintä
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija tutustuu teksteihin oman ammattialan julkaisuissa. Opiskelija pyrkii tulkitsemaan ja arvioimaan tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelija tulkitsee tekstien merkityksiä.
Työelämän vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija pitää oman ammattialan julkaisusta lukemansa tekstin pohjalta oman lyhyen suullisen esityksen alan termistöä käyttäen. Opiskelija osoittaa esityksessään tuntevansa tekijänoikeudet
Työssäoppimisen raportointi Opiskelijat harjoittelevat työelämän asiakas- ja ryhmätilanteita kuten kokous- ja neuvottelukäytänteitä.
Asiakirjan laatiminen mallin mukaan Opiskelijat lukevat työturvallisuusohjeita ja työmääräyksiä yksityiskohtaisesti. Niiden pohjalta opiskelijat voivat laatia muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä sopivaa kieltä käyttäen, tai sitten opiskelijat voivat laatia myös työselostuksen ammattiaineen opintoihin liittyen.
Oman alan lyhyen esityksen pitäminen Opiskelijat tutustuvat oman alansa raportteihin tekstilajina. Opiskelijat voivat laatia työssäoppimisestaan raportin tai selostuksen, jossa he raportoivat työskentelyään työturvallisuusmääräysten noudattamisen huomioiden.

Opiskelijat voivat arvioida raportissaan työssäoppimispaikan vuorovaikutustilanteissa toimimistaan. Opiskelijat voivat laatia raportista asianmukaisen asiakirjan.

Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfoliossaan tai oppimispäiväkirjassaan esimerkiksi eri medioita hyödyntämällä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa prosessiteollisuuden alasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään sellaisia omaan alaan liittyviä kirjallisuuden tekstejä, jotka vahvistaisivat opiskelijan omaa ammatillista identiteettiä ja itsetuntoa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa näkemään äidinkielen taitojen merkityksen oman ammattialan kannalta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan tiedonhakua, erilaisten lähteiden käyttöä, luotettavan lähteen tunnistamista ja tekijänoikeuksien noudattamista verkkoympäristössä lähiopetuksen aikana.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, käyttöohje, työselostus ja työohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Opiskelutaidot ja mediataidot opiskellaan Käynnissäpito-tutkinnon osan yhteydessä.

Työelämän viestintä opiskellaan Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus -tutkinnon osan yhteydessä.