Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, VALINNAISET (1 osp)

Äidinkielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ryhmätyötaidot ja oman alan viestintä (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita luokkahuoneessa, työsalissa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työmaalla.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää.
Ammatillinen monilukutaito ja tekstien tuottaminen Opiskelija tutustuu eri tekstilajeihin ja tarkastelee eri tekstilajien ilmaisutapoja kriittisesti.

Opiskelija tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä muiden kanssa tekstilajin huomioiden. Opiskelija antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä.

Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä muiden kanssa tekstilajin huomioiden. Opiskelija antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä.

Opiskelija ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan.

Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa esimerkiksi työmaalla tai yrittäjyysopintoihin integroiden.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.

Opiskelija päivittää, muokkaa ja viimeistelee omaa oppimistaan ja osaamistaan kuvaavaa portfoliota tai oppimispäiväkirjaa.

Prosessiteollisuuden viestintä (1 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opiskelija tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä.

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta aiheesta.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotojen ja merkitysten tunteminen Opiskelija hankkii monipuolisia lukukokemuksia ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taidemuotoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa ryhmätyötaitojaan toimien joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa. Opiskelija vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja. Opiskelija viestii rakentavasti myös ristiriitatilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon kulttuurien välisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan.

Opiskelijat tekevät havaintoja ammatillisista tekstilajeista ja muokkaavat tekstiään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia ja tuottamaan erilaisia prosessiteollisuuden alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja sekä viestintää käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunneilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa