Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp)
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija viestii englannin kielellä siten, että kyseisellä kielellä viestimiseen liittyvät kulttuuriset erot tulevat ilmi.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija arvioi ja kehittää kielen oppimisen tapojaan mm. käyttämällä tarjolla olevia digitaalisia kielen- ja sanastonoppimis-ohjelmia.
Prosessiteollisuuden alan englanti (2 osp) Opiskelija kirjoittaa englannin kielellä mielipidekirjoituksia tai muita vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Opiskelija hyödyntää sosiaalista mediaa.
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa englannin kielen rakenteisiin ja harjoittelee kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla sähköisiä viestimiä hyödyntäen.
Englannin tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen kansainvälisessä työelämässä sekä itsestä ja alasta kertominen ja kysymyksiin vastaaminen sekä niiden esittäminen Opiskelija harjoittelee työhaastattelu- ja työnhakutilanteita englannin kielellä ja huomioi englannin kielen tuomat mahdollisuudet kansainvälisessä työelämässä. Hän keskustelee prosessiteollisuuden alaan ja työhön liittyvistä aiheista englanniksi, osaa tehdä kysymyksiä ja vastata niihin.
Selviytyminen suullisissa vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee erilaisia palvelu- ja työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita englannin kielellä.
Tutustuminen oman alan englanninkieliseen materiaaliin Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden alan ohjeisiin, tilauksiin, selostuksiin ja muihin työelämään liittyviin teksteihin englannin kielellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen kansainvälistyvässä työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan luokkahuoneessa ja tarvittaessa muussa ympäristössä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena englanninkielisissä yhteyksissä.

Opettaja arvioi opiskelijan perehtyneisyyttä oman alan ja työelämän englanninkieliseen materiaaliin.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kertoa itsestään ja alastaan sekä kysymysten vastaamiseen ja tekoon englannin kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia selviytyä suullisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Vieraan A-kielen (englanti) valinnaisten opintojen (2 osp) Prosessi-teollisuuden alan englanti suoritetaan ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.