Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TUOTANTOLAITOKSEN TOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita
Selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle
Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden tärkeimpiin tuotantolaitoksiin, tuotteisiin, niiden käyttökohteisiin sekä prosessiteollisuuden merkitykseen kansantaloudelle.

Hän  selvittää alueen prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja ja tulevaisuudennäkymiä.

Työskennellä ja toimia prosessiteollisuudessa työyhteisön jäsenenä Opiskelija harjoittelee toimimaan vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä.
Lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä Opiskelija syventää tietojaan työssään syntyvän jätteen ohjeiden mukaiseen käsittelyyn sekä syventää tietojaan jätteiden aiheuttamista riskeistä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

POLTTONESTEIDEN TUOTANTOPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle sekä noudattaa työturvallisuusohjeita Opiskelija syventää osaamistaan työturvallisuusohjeiden noudattamisesta sekä harjoittelee työskentelemään  aiheuttamatta haittaa ympäristölle sekä harjoittelee tarkastelemaan päästökuormituksia ja selvittää prosessin ympäristöpäästöt ja –riskit sekä tärkeimmät menetelmät niiden vähentämiseksi.
Seurata prosessilaitteiden toimintaa Opiskelija harjoittelee tunnistamaan erilaisia prosessilaitteita ja seuraa niiden toimintaa ja ymmärtää niiden merkityksen prosessissa sekä harjoittelee tarkistamaan laitteiden toimivuuden.
Selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita
Selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle
Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden tärkeimpiin tuotantolaitoksiin, tuotteisiin, niiden käyttökohteisiin sekä prosessiteollisuuden merkitykseen kansantaloudelle.

Hän  selvittää alueen prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja ja tulevaisuudennäkymiä.

Hoitaa työhön liittyviä asioita jollain vieraalla kielellä Opiskelija harjoittelee ammattisanastoa sekä nimeämään prosessiteollisuuden tärkeimpiä laitteita englannin kielellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TEKNOKEMIAN TUOTANTOPROSESSIT JA KAIVANNAISTEOLLISUUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita
Selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle
Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden tärkeimpiin tuotantolaitoksiin, tuotteisiin, niiden käyttökohteisiin sekä prosessiteollisuuden merkitykseen kansantaloudelle.

Hän selvittää alueen prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja ja tulevaisuudennäkymiä.

Lukea ja tulkita prosessi- ja instrumenttikaavioita Opiskelija perehtyy yleisimpiin piirrosmerkkeihin ja harjoittelee selvittämään prosessin toiminnan prosessikaavioista sekä harjoittelee paikantamaan  kohteita kentältä.
Noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä Opiskelija harjoittelee työskentelemään aiheuttamatta haittaa ympäristölle sekä harjoittelee tarkkailemaan päästökuormituksia. Hän perehtyy prosessin ympäristöpäästöihin ja -riskeihin sekä tärkeimpiin menetelmiin näiden vähentämiseksi.

Opiskelija harjoittelee toimimaan laatujärjestelmän mukaisesti ja selvittää ohjeiden merkityksen tuotteen ja toiminnan laadulle.

Opiskelija perehtyy yrityksen / tuotantolaitoksen näytteenotto-ohjeeseen ja harjoittelee ottamaan edustavat näytteet sekä harjoittelee tulkitsemaan niitä prosessin ja tuotteen laadun kannalta.

Hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä Opiskelija syventää osaamistaan työalueen raporttien ja tietojärjestelmien käyttämisestä ja hyödyntämisestä.
Seurata kenttälaitteiden toimintaa Opiskelija harjoittelee tunnistamaan erilaisia prosessilaitteita ja harjoittelee seuraamaan niiden toimintaa ja ymmärtää niiden merkityksen prosessissa sekä harjoittelee tarkistamaan laitteiden toimivuuden.
Käyttää prosessiteollisuuden sähkölaitteita Opiskelija harjoittelee käyttämään prosessiteollisuudessa käytettäviä sähkölaitteita asianmukaisesti. Hän harjoittelee tarkistamaan tarvittavia kohteita sekä perehtyy sähkölaitteiden toimintaperiaatteisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

BIOTALOUDEN TUOTANTOPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Selvittää tärkeimpiä prosessiteollisuuden tuotteita ja niiden tuotantoprosessien päävaiheita
Selvittää prosessiteollisuuden merkityksen kansantaloudelle
Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden tärkeimpiin tuotantolaitoksiin, tuotteisiin, niiden käyttökohteisiin sekä prosessiteollisuuden merkitykseen kansantaloudelle.

Hän selvittää alueen prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja ja tulevaisuudennäkymiä.

Eritellä prosessin ohjauksia ja arvoja Opiskelija harjoittelee hakemaan arvoja järjestelmästä ja harjoittelee ohjaamaan itsenäisesti prosessia sekä harjoittelee hyödyntämään tietojärjestelmiä monipuolisesti ja tekemään päätelmiä tiedon oikeellisuudesta
Käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmää, kun ohjaa ja valvoo prosessia Opiskelija harjoittelee tunnistamaan hälytykset ja niiden syyt sekä tulkitsemaan toimenpide-, hälytys- ja trendiarvoja ja tekemään tarvittavia ohjaus- ja säätötoimenpiteet.
Valvoa, ohjata ja säätää työalueen prosesseja Opiskelija selvittää, kuinka prosessit pidetään käynnissä sekä harjoittelee käynnistämään ja pysäyttämään ne, harjoittelee tarkkailemaan monipuolisesti kohteita ja tekemään tarvittavat säätötoimenpiteet itsenäisesti.
Säätää ja käyttää eri energiamuotoja ja käyttöhyödykkeitä Opiskelija perehtyy ottamaan huomioon käyttöhyödykkeiden ja energian käytön eri käyttökohteissa ja ajotilanteissa sekä niiden vaikutukset prosessiin ja kustannuksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.