Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, B-KIELI, ENGLANTI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (B-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp)
Monikielisessä ja –kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin. Opiskelija viestii englannin kielellä siten, että kyseisellä kielellä viestimiseen liittyvät kulttuuriset erot tulevat ilmi.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija kehittää kielenoppimistapojaan mm. käyttämällä tarjolla olevia digitaalisia sanaston- ja kielenoppimisen ohjelmia.
Prosessiteollisuuden alan englanti (2 osp)
Itsestään ja alastaan kertominen sekä kysymyksiin vastaaminen Opiskelija harjoittelee itsestään, työympäristöstään ja työtehtävistään kertomista sekä kysymyksiin vastaamista ja keskustelua englannin kielellä esimerkiksi työhaastattelu- ja työnhakutilannetta varten ja huomioi englannin kielen tuomat mahdollisuudet kansainvälisessä työelämässä.
Selviytyminen suullisissa vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee palvelu- ja työhön liittyviä vuorovaikutus-tilanteita englannin kielellä.
Tekstin tuottaminen Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa englannin kielen rakenteisiin ja harjoittelee kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten harjoitusten.

Opiskelija perehtyy prosessiteollisuuden alan ohjeisiin, tilauksiin ja muihin työelämään liittyviin teksteihin englannin kielellä ja kirjoittaa työhönsä liittyviä lyhyitä englanninkielisiä tekstejä, kuten tilauksia, ohjeita ja työselostuksia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään englannin kielen merkityksen kansainvälistyvässä työelämässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään englannin kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.1 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena englanninkielisissä yhteyksissä.

Opettaja arvioi opiskelijan perehtyneisyyttä oman alan ja työelämän englanninkieliseen materiaaliin.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kertoa itsestään ja alastaan sekä kysymysten vastaamiseen ja tekoon englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia selviytyä suullisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa B-kielen (englanti) valinnaisten opintojen (2 osp) Prosessiteollisuuden alan englanti suoritetaan ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.