Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET 3 osp

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikan ja kemian soveltaminen työelämässä 1 osp
Mekaniikan, sähköopin ja lämpöopin soveltaminen Opiskelija perehtyy omalla tärkeisiin mekaniikan, sähköopin ja lämpöopin ilmiöihin, kuten lämpölaajenemiseen ja tasa- ja vaihtosähköön.
Energia ja energian tuotanto Opiskelija etsii tietoa energiasta ja tutustuu eri energialähteiden etuihin ja haittoihin.
Mittausten ja havaintojen tekeminen Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan, lämpöoppiin, sähköoppiin ja energiaan liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.
Kemiallisiin reaktioihin tutustuminen Opiskelija tekee havaintoja erilaisista kemiallisista reaktioista ja harjoittelee reaktioyhtälöiden täydentämistä ja kirjoittamista.
Prosessiteollisuudessa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija tutustuu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja perehtyy omalla alalla tarvittavien aineiden, kuten hapot ja emäkset, turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Prosessiteollisuudessa käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija tekee käytännön harjoituksia oman alan kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan, sähköopin ja lämpöopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään energian merkitystä fysiikassa ja opiskelijan omalla alalla.

Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattisluonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa fysiikkaan ja kemiaan liittyviä lainalaisuuksia audiovisuaalisessa viestinnässä, esimerkiksi laitteiden tehojen ja energian välistä yhteyttä.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida omaan alaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa Fysiikan ja kemian soveltaminen työelämässä 2. vuonna jaksossa 1 integroidaan tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus 10 osp kanssa.