Valinnaiset osaamistavoitteet

Psykologia (3 osp)

Psykologian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Havainnoiminen ja toiminnan ymmärtäminen

Psykologisen tiedon hyödyntäminen

Opiskelija harjoittelee soveltamaan kognitiivisen psykologian, persoonallisuuspsykologian ja sosiaalipsykologian tietoa tavallisiin työelämän tilanteisiin.

Psyyken vaikutuksen huomioiminen käyttäytymiseen Opiskelija huomioi psyyken vaikutuksen käyttäytymiseen ja ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa. Opiskelija tekee ryhmässä psyyken toimintaan liittyvän oppimistehtävän.
Opiskelija tiedostaa omia ja toisten tunteita sekä hallitsee työelämässä tunteitaan ja asenteitaan tilanteen vaatimalla tavalla.
Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen Opiskelija perehtyy psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Opiskelija ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa.
Toimiminen ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee erilaisten tehtävien ja toiminnallisten menetelmien avulla toimimaan työelämän erilaisissa ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija soveltaa psykologista tietoa toimiessaan työpaikan eri rooleissa ja toimii yhteistyökykyisesti erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten kanssa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa antaen palautetta tuntiharjoitteista sekä oppimistehtävistä. Verkko-oppimisympäristöä käytetään hyödyksi ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden psykologian valinnaisten opintojen arviointiin
Muuta tietoa