Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASTA MUODOSTUU YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Asiakaspalvelutilanteen hallinta

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelutilanteeseen liittyvien työvaiheiden tunteminen Opiskelija sisäistää eri asiakaspalvelutilanteisiin sopivat menetelmät saamansa tiedon ja oppimistehtävien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone.
Asiakas- ja sidosryhmien tunteminen Opiskelija sisäistää asiakaspalveluiden tuottamisen aikana tapaamiensa asiakas- ja sidosryhmien taustan ja kulttuurien asettamat vaatimukset toiminnalle sekä oppii suunnittelemaan toimintaansa näiden pohjalta asiakaslähtöiseksi saamansa tiedon, oppimistehtävien ja laatimiensa raporttien avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Oman työn suunnittelu ja palvelutilantee¬seen valmis-tautuminen Opiskelija oppii valmistautumaan asiakaspalvelutilanteisiin tekemällä yksilöllisesti harjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän ohjeen mukaan tehtäviä tilanneharjoituksia, joihin liittyy työvaiheittain saatava vertaisarviointi. Ympäristönä ovat työsalit ja oppilaitokset hallinnon tilat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja harjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja ohjaa ja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja harjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitusten jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa