4.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Materiaali- ja valmistustekniikassa opiskelija perehtyy työturvallisuuteen. Hän oppii käyttämään puusepän teollisuuden koneita turvallisesti sekä havainnoimaan työympäristöään ja puuttumaan havaitsemiinsa työturvallisuuspuutteisiin.

Opiskelija perehtyy tekniseen piirtämiseen. Hän oppii laatimaan tarvittavan selkeitä ammattipiirustuksia sekä omaksuu alan yleisimmät termit.

Tutkinnon osassa opitaan mitoittamaan ja toteuttamaan puusepän tuotteita tai niiden osia. Opiskelija perehtyy liitosmenetelmiin. Näin hän kykenee arvioimaan eri liitosmenetelmien välisiä eroja ja valitsemaan kohteeseen parhaiten sopivan liitosmenetelmän. Opiskelija oppii valmistamaan yksinkertaisia puusepän tuotteita sekä arvioimaan oppimistaan sekä valmistamaansa tuotetta objektiivisesti. Opiskelija omaksuu korkealuokkaiset puusepän alan laatuvaatimukset.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen
 • laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia
 • laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon
 • käyttää alan mittavälineitä
 • käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein
 • mitata puutavaran kosteuden
 • valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia
 • valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan
 • viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
 • pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla
 • työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös Atex-direktiivin velvoitteet
 • ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita:

 • pyörösaha
 • vannesaha
 • oikohöylä
 • tasohöylä
 • alajyrsin
 • yläjyrsin
 • monikaraporakone
 • paineilmapuristin
 • CNC – kone
 • nauhahiomakone
Kirijakso  Tutkinnon osaan osallistuminen ei vaadi aiempaa ammatillista osaamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. opiskeluvuoden alku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelun pääpaino on työsalissa tapahtuvassa oppimisessa. Opiskelija omaksuu uusia asioita itse tekemällä. Hän pääsee käsiksi puualaan, sille tyypillisessä työskentely-ympäristössä. Opiskelija valmistaa ammattialalleen tyypillisiä liitosharjoituksia, joilla hän saa työskentelyynsä varmuutta sekä oppii koneiden käytön perusteita. Opiskelijat kehittävät ongelman ratkaisutaitojaan erilaisten tiedon hankinnallisten- tai ammatillisten ryhmätöiden avulla. Työskentelyn tukena käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Työturvallisuusasiat opiskellaan konkreettisesti työpisteillä ja työkoneilla. Työsalissa tutustutaan yleisimpiin työturvallisuuspuutteisiin sekä opetellaan oikeat, turvalliset työskentelytavat. Puuntyöstökoneiden turvallinen käyttö opiskellaan konekohtaisesti. Samalla käsitellään myös koneiden tyypillisimmät viat ja ongelmatilanteet.

Teknisen piirtämisen perusteet sekä mitoituksen perusteet opiskellaan luokassa. Piirtäminen aloitetaan käsin, jotta oikeaoppinen kappaleen kuvaaminen opitaan harjoituksia tekemällä. Opiskelija pyrkii tuottamaan kyllin siistejä ja yksiselitteisiä teknisiä piirustuksia.

Opiskelijan omat mielenkiinnon kohteet ja aiempi piirtämiskokemus huomioiden opiskelija voi siirtyä myös Cad-pohjaiseen piirtämiseen.

Opiskelija laatii suunnitelmiensa pohjalta osaluettelon sekä katkaisulistan. Näiden pohjalta hänelle syntyy käsitys materiaalin menekin suuruusluokasta sekä materiaalikustannuksista.

Oppimisen tukena käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Kirjallisien töiden dokumentointi tehdään e-portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksia voi suorittaa työssäoppimalla. Joitakin sisältöjä voi suorittaa myös verkko-opintoina.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työkyvyn ylläpitäminen, Terveystieto
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa käsitellään puusepän tuotteen koko valmistusprosessi puutavarahyllystä viimeistellyksi tuotteeksi. Opiskelija toteuttaa tuotteen suunnittelun, valmistamisen ja lopullisen työn arvioinnin sekä toteutuneiden kustannuksien laskemisen. Tällä tavoin hänelle syntyy selkeä kokonaiskuva puusepän ammatissa toimimisesta sekä tuotannon keskeisistä osa-alueista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työaikoja. Hän työskentelee ahkerasti ja vastuullisesti. Opiskelija arvostaa omaa ja muiden työtä.

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija käyttää työskennellessään työvaatteita sekä henkilökohtaisia suojaimia. Hän työskentelee työturvallisuuteen liittyvät riskit tiedostaen ja niitä välttäen. Työskennellessä hän käyttää laitekohtaisia suojalaitteita. Hän havainnoi ympäristöään ja puuttuu havaitsemiinsa työturvallisuusriskeihin. Opiskelija pitää työympäristönsä siistinä. Opiskelija työskentelee ergonomisesti oikeissa asennoissa.

 

Kestävä kehitys: Opiskelija ottaa työskentelyssään huomioon materiaalien menekin ja pyrkii työstämään sitä mahdollisimman taloudellisesti. Hän valitsee mahdollisimman ekologisen pintakäsittelytavan tuotteeseensa. Opiskelija osaa kierrättää syntyneet jätteet asian mukaisesti sekä ymmärtää niiden haitalliset vaikutukset ympäristölle.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: opiskelija tulee toimeen muiden kanssa. Hän käyttäytyy hyvin ja ottaa muut huomioon.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija toimii opiskelussaan ammattimaisesti. Hän suunnittelee valmistettavan työn yrittäjyyden perusteet huomioiden. Opiskelija työskentelee päämäärätietoisesti ja ottaa työskentelyssä huomioon niin ajalliset kuin taloudelliset vaatimukset sekä työhön varatut resurssit. Opiskelija arvioi omaa työtään kriittisesti ja pohtii, kuinka tehtyä työtä voisi muuttaa paremmaksi. Opiskelija pohtii tuotteen menestymismahdollisuuksia realistisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi