Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Sarjatuotteen suunnittelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sarjatuotteen valmistaminen Opiskelija perehtyy puusepänalan sarjatuotantoon ja sarjatuotantona valmistettavan kalusteen vaatimuksiin sekä selvittää sen valmistustekniset yksityiskohdat.
Tarpeen kartoittaminen Opiskelija työskentelee pienessä ryhmässä. Ryhmä aloittaa asiakkaan tilauksen pohjalta tuotteen suunnittelun. Opiskelijat selvittävät tuotteen yksityiskohdat keskustelemalla tilaajan kanssa. Apunaan opiskelijat käyttävät havainnollistavia piirroksia sekä valokuvia.
Materiaalien tarpeen määrittäminen Opiskelijat selvittävät kalustesarjaan käytettävän materiaalin määrän sekä siihen tarvittavien muiden komponenttien määrän ja hinnan. He pohtivat materiaalien ominaisuuksia suhteessa valmistettavaan tuotteeseen, pyrkien löytämään sopivimmat materiaalit. Apunaan opiskelija käyttää kauppiaiden tarjoamia materiaaleja.
Dokumenttien laatiminen Näiden tietojen pohjalta opiskelijat laativat tekniset piirustukset sekä osaluettelon.
Resurssien arvioiminen Opiskelijat arvioivat aiemman osaamisensa perusteella, kuinka paljon aikaa työ tulee viemään. Tämän perusteella he laskevat tuotesarjan lopullisen hinnan asiakkaalle.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan prosessin aikana e-portfolioon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja tukee opiskelijaa työskentelyn etenemisessä. Hän neuvoo ja opastaa opiskelijaa etsimään vastauksia ongelmakohtiin sopivista lähteistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan valmistukselliset ongelmat itse.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta laadittujen dokumenttien oikeellisuuden, aikataulujen toteutumisen sekä oppimispäiväkirjan perusteella.

 Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla.

Sarjatuotteen valmistaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteen valmistaminen ja työskentelyn lähtökohdat Opiskelija valmistaa tuotteen osia sarjatuotannon menetelmin. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itse arviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti, käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii valmistus-prosessia e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä, opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin suunnitelmiin. Opiskelija arvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut valmistetuissa tuotteissa. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

 Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla.

Viimeistely

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteen kokoonpano ja viimeistely Opiskelija työskentelee osana ryhmää. Hän kokoonpanee valmistetut tuotteet ja viimeistelee ne pintakäsittelyn vaatimalla tavalla. Hän noudattaa työskentelyssään aiemmin valmistamiaan suunnitelmia. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, omia ammatillisia vahvuuksiaan hyödyntäen. Hän noudattaa työskentelyssään tarkkuutta sekä ammatillisesti korkeita laatustandardeja.
Itsearviointi ja oppimisen raportointi Opiskelija pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet itsenäisesti, käyttäen apuna sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Opiskelija raportoi ja pohtii viimeistelyprosessia e-portfolioon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja tukee opiskelijan työskentelyä, opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Opettaja ohjaa opiskelijaa oikeaan suuntaan hänen työskennellessään. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan tuotteeseen valitsemiaan ratkaisuja. Opettaja seuraa opiskelijan prosessin etenemistä oppituntien aikana sekä e-portfoliossa. Hän kommentoi opiskelijan työskentelyä portfolioon.

Opettaja antaa palautetta valmistetusta tuotteesta suhteessa aiemmin laadittuihin suunnitelmiin. Opiskelija arvioi, kuinka hyvin työssä on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Hän selvittää mittaamalla, kuinka hyvin mittatarkkuus on toteutunut lopullisessa työssä. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, kuinka hyvin valmistettu tuote tulee toimimaan sille suunnitellussa tehtävässä. Opettaja antaa opiskelijalle palautteen prosessista sekä mahdollisia parannusehdotuksia.

 Muuta tietoa Kokonaisuuden voi suorittaa myös työssä oppimalla.