Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän fysiikka 
Puualaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy puualalla tarvittaviin fysiikan käsitteisiin ja ilmiöihin, kuten pyörimisnopeus, kehänopeus ja leikkuunopeus etsimällä tietoa ja tekemällä mittauksia. Opiskelija etsii tietoa liitoksille aiheutuvista rasituksista sekä momentista.

 

Opiskelija etsii tietoa ilmankosteudesta ja sen vaikutuksesta puuhun.

 

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Työelämän kemia 
Puualassa käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen

 

 

 

 

 

 

Puualalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen

Opiskelija perehtyy puualalla tarvittaviin fysiikan käsitteisiin ja ilmiöihin, kuten pyörimisnopeus, kehänopeus ja leikkuunopeus etsimällä tietoa ja tekemällä mittauksia. Opiskelija etsii tietoa liitoksille aiheutuvista rasituksista sekä momentista.

 

Opiskelija etsii tietoa ilmankosteudesta ja sen vaikutuksesta puuhun.

 

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista mekaniikkaan liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

 

Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia puualalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.

Puualaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy puualaan liittyviin kemian ilmiöihin, kuten hapettumiseen ja pelkistymiseen, sekä esimerkiksi paristojen ja akkujen toimintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa mekaniikan perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään ilmankosteuden merkitystä puualalla. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista puualalla käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa puualaan liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

 

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa mekaniikkaan liittyviä lainalaisuuksia puualalla esimerkiksi erilaisten työvälineiden, kuten hiomakoneen tai pyörösahan käytössä.

 

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida puualaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa