Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattisuomi
Puualan ammattisanasto

Luku- ja opiskelustrategiat

Opiskelija opiskelee puualan ammattisanastoa ja laajentaa ilmaisuvarantoaan lukemalla ja työstämällä alan tekstejä sekä kokoamalla itselleen sanastoa puualan keskeisistä sanoista ja käsitteistä. Opiskelija hyödyntää luku- ja oppimisstrategioita harjoitellessaan ammattialansa tekstien ymmärtämistä.
Tiedonhankinta

Tekijänoikeudet

Opiskelija etsii tietoa eri lähteistä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja esittelee puualan työkoneen, yrityksen tai peruskäsitteen esitysgrafiikkaa käyttäen. Opiskelija kirjoittaa esim. ohjeen tai työselostuksen.

.

Suomen kielen perusrakenteet

Oikeakielisyys

Opiskelija kertaa ja vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden (kuten verbin- ja nominintaivutus, lausetyypit) hallintaa tekemällä kielioppitehtäviä. Opiskelija korjaa ja muokkaa tuottamaansa tekstiä saamansa palautteen pohjalta.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija arvioi ja kehittää suomi toisena kielenä -taitoaan arvioimalla itseään ja valitsemalla itselleen jonkin kehittämiskohteen.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus 
Puualan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja laatii alaan liittyviä kirjallisia töitä. Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita (esim. kokous, neuvottelu tai keskustelu) ja esittelee oman suunnitelma-asiakirjansa. Opiskelija harjoittelee erilaisia asiakaspalvelutilanteita suullisesti ja kirjallisesti (esim. puhelu, asiakkaan vastaanottaminen, sähköpostiviestintä).
Monikulttuurisen ympäristön viestintä ja vuorovaikutus Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomalaisen ja oman kulttuurinsa viestinnän ja vuorovaikutuksen piirteistä, kuten kohteliaisuusstrategioista, pohtimalla kahden kulttuurin välisiä eroja. Opiskelija hyödyntää omia kokemuksiaan, havainnoi tilanteita tai hankkii muilla tavoin (esim. haastattelemalla) tietoa aiheista ja esittelee pohdintaansa suullisesti tai kirjallisesti.
Vakioasettelu

Suomen kielen rakenteet

Oikeakielisyys

Opiskelija kirjoittaa puualan asiakirjoja (esim. tilaus, tarjouspyyntö, tarjous, alan sopimukset, raportti, pöytäkirja). Kirjoitusprosessin aikana opiskelija harjoittelee suomen kielen rakenteita, kuten pää- ja sivulauseiden käyttöä ja rektioita, sekä korjaa ja muokkaa tekstiään saamansa palautteen pohjalta.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija harjoittelee tuotostensa itsearviointia.
Media ja kulttuuri 
Puualan mediataidot ja verkkoviestintä sekä lähdekriittisyys Opiskelija hyödyntää mediaa kriittisesti. Hän tutustuu esim. ammattilehtiin ja digitaalisiin lähteisiin esittelemällä kirjallisesti tai suullisesti jonkin puualan artikkelin, verkkosivun tai muun julkaisun.
Teksti- ja tekstilajiosaaminen

Suomen kielen vaativammat rakenteet

Opiskelija harjoittelee erilaisten tekstilajien tunnistamista, ymmärtämistä ja tulkitsemista tutustumalla eri tyylilajeihin (asiatyyli, fiktio yms.). Asiatyylisiä tekstejä lukiessaan opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen vaativammista rakenteista, kuten nominaalimuodoista ja lauseenvastikkeista, ja harjoittelee niiden merkityksen avaamista.
Kulttuuriosaaminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin merkityksestä. Opiskelija tutustuu johonkin suomalaiseen kulttuurituotteeseen, kuten elokuvaan tai ajankohtaiseen TV-ohjelmaan, havainnoi sen tyyliä ja käytettyjä ilmaisutapoja sekä siitä välittyvää kuvaa suomalaisuudesta, ja analysoi ja esittelee havaintojaan suullisesti tai kirjallisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa monikulttuurisen ympäristön erityispiirteitä huomioiden.  Opiskelija osoittaa oppimistaan pitämällä esityksen valitsemastaan puualan työkoneesta, yrityksestä tai peruskäsitteestä sekä esittelemällä havaintojaan suomalaisen ja oman kulttuurinsa välisistä viestinnän- ja vuorovaikutuksen eroista. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja kertaa opiskelijan kanssa suomen kieliopin sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi opiskelijan tuottamien tekstien tarkkuutta, sujuvuutta ja kompleksisuutta sekä sopivaa tyyliä yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja ohjaa opiskelijaa korjaamaan ja muokkaamaan opiskelijan tuottamien tekstien kieliasua.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa puualasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa