Tutkinnon osan arviointi

URHEILUVALMENTAUTUMINEN

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • harjoittelee määrällisesti ja laadullisesti riittävästi saavuttaakseen tavoitteensa
  • suunnittelee valmentautumisen yhdessä muiden valmennuksen sidosryhmien kanssa
  • toteuttaa omaa kokonaisvaltaista harjoitteluaan ja yhdistää sen toimivalla tavalla opiskeluun sekä muuhun elämään.
  • analysoi, kehittää ja seuraa omaa harjoitteluaan yhdessä valmentajien kanssa
  • toimii oman alansa ja kilpaurheilun eettisten periaatteiden ja puhtaan urheilun arvojen mukaisesti

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 1

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentautumi-nen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Tavoitteellisuus ja motivaatio osaa määritellä tavoitteitaan ja osaa laatia suunnitelman saavuttaakseen ne. osaa määrittelee selkeästi tavoitteitaan ja pyrkii niitä kohti osaa määritellä tarkasti tavoitteitaan ja pyrkii aktiivisesti niitä kohti
Lajiosaaminen hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset tyydyttävästi hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset hyvin hallitsee lajinsa fyysiset ja psyykkiset vaatimukset kiitettävästi
Vuorovaikutus ja yhteistyö osaaminen toimii vuorovaikutustilan-teissa asiallisesti

 

toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilan-teissa

 

toimii erilaisissa vuorovaikutustilan-teissa rakentavasti ja oma-aloitteisesti kehittäen osapuolten välistä toimintaa
tekee vastuullaan olevat tehtävät tarviten ajoittain ohjausta

 

tekee omatoimisesti vastuullaan olevat tehtävät

 

toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisön ja ryhmän jäsenenä
ottaa asiallisesti vastaan palautetta

 

ottaa asiallisesti vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen perusteella pyytää aktiivisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa sen perusteella
Ongelmanratkaisuosaami-nen tarvitsee ohjausta erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisussa osaa ratkaista erilaisia ongelmatilanteita pääsääntöisesti itse osaa ratkaista erilaiset ongelmatilanteet pääsääntöisesti itse ja osaa tarvittaessa pyytää ohjausta erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisuissa
Kuormitus ja palautuminen ymmärtää kokonaiskuormituk-sen vaikutuksen oppimiskykyyn sekä kehittymiseen urheilussa ja opiskelussa ymmärtää kokonaiskuormitu-ksen vaikutuksen ja analysoi omaa tekemistään ymmärtää kokonaiskuormitu-ksen vaikutuksen, analysoi omaa tekemistään ja tekee tarvittavia muutoksia
Henkilökohtainen opiskelun- ja valmentautumisen suunnittelu (HOVS)

 

osaa laatia yhdessä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitel-man,

tarviten ajoittain ohjausta

 

osaa laatia yhdessä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitel-man

 

osaa laatia omatoimisesti, yhteistyössä valmentajan ja opinto-ohjaajan kanssa urheilun ja opiskelun yhdistämissuunnitel-man

 

 

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 2 ja 3

Urheiluvalmentautuminen 1 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentautumi-nen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Urheiluvalmentautumispro-sessin hallinta

 

tarvitsee ajoittain ohjausta harjoittelun kokonaisuuden hallinnassa

 

työskentelee valmennusprosessis-sa omatoimisesti, sujuvasti ja tavoitteellisesti

 

hoitaa työnsä itsenäisesti, järjestelmällises-ti ja innovatiivisesti sovittaen sen työympäristönsä muuhun toimintaan

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 4 ja 5

Urheiluvalmentautuminen 2 ja 3 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentautumi-nen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Henkilökohtaisen opiskelu- ja valmentautumissuunnitel-man seuranta ja dokumentointi toteuttaa laadittua harjoitussuunnitel-maa sovelletusti, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa toteuttaa harjoitussuunnitel-maa, kirjaa oman harjoittelunsa ja käy sen läpi yhdessä valmentajan kanssa, analysoi omaa tekemistä. toteuttaa harjoitussuunnitel-maa, seuraa harjoittelua aktiivisesti harjoituspäiväkirjan avulla ja kehittää harjoitteluaan tarvittaessa yhteistyössä valmentajien kanssa
Kilpailutilanteessa toimiminen

 

tunnistaa avustetusti vahvuutensa ja menestyspotentiaa-linsa kilpailutilanteessa tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilanteessa ja tekee avustetusti suunnitelman niiden kehittämiseksi tunnistaa ja analysoi vahvuutensa ja heikkoutensa kilpailutilanteessa ja tekee suunnitelman niiden kehittämiseksi

 

URHEILUVALMENTAUTUMINEN 6 ja 7

Urheiluvalmentautuminen 1, 2, 3, 4 ja 5 LISÄKSI SEURAAVAT

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit
Urheiluvalmentautumi-nen

 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
Elämän- ja ajanhallintaosaaminen tarvitsee ajoittain ohjausta oman elämänhallintataito-jen kehittämiseksi osaa keskeisimmät elämänhallintatai-dot osaa kehittää omia elämänhallintataito-jaan
suunnittelee omaa ajankäyttöään tarviten ajoittain ohjausta suunnittelee omaa ajankäyttöään suunnittelee omaa ajankäyttöään ja priorisoi työtehtäviään
Eettinen osaaminen toimii yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti, tarviten ajoittain ohjausta toimii yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti toimii aina yhteiskunnan, oman alansa ja urheilun arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
kannattaa dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti

 

edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti. Osallistuu aiheeseen liittyvään opetukseen ja ohjaukseen edistää toiminnallaan dopingin vastaista työtä ja toimii puhtaan urheilun periaatteiden mukaisesti. Osallistuu aktiivisesti aiheeseen liittyvään opetukseen ja ohjaukseen