4.1.1 Perustustyöt (25 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii toimimaan turvallisesti työmaa- ja työsaliympäristössä sekä lukemaan rakennuspiirustuksia. Opiskelija harjoittaa monipuolisesti rakentamisen kädentaitoja. Opiskelija oppii tekemään rakennuksen pohjatyöhön liittyviä töitä, sekä muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä.

Tutkinnon osa jakautuu kolmeen toimintakokonaisuuteen: Rakentamisen perustiedot ja -taidot (5 osp), Pohjatyöt (10 osp) ja Perustusten rakentaminen (10 osp).

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia
 • tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystöitä
 • toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä
 • tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkko-muurauksia
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Opiskelijalla on mahdollisuus aloittaa opinnot toisen tai kolmannen jakson alusta. Tällöin opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijaksolla käydään läpi työturvallisuuden perustiedot ja -taidot, sekä perehdytys koulun muihin käytänteisiin. Opiskelijan on suoritettava edeltävät opinnot myöhemmin tai muulla tavoin osoitettava ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen niissä työelämäkokonaisuuksissa, joita hän ei ole suorittanut. Kirijakson kesto on 1-2 viikkoa. Tilannekohtaisesti arvioidaan kirijakson sisältö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työmaakäynnit, joissa tutustutaan rakennuksen pohjatöihin ja perustusten rakentamiseen. Opiskelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan rakennusalan messuille.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 3 osp
Matematiikka 2 osp + 1 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp
Englanti 1 osp
Ruotsi 1 osp
TVT 1 osp
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp
Ympäristöosaaminen 2 osp

Lisäksi yksi seuraavista työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen tutkinnon osan valinnaisista osaamisalueista:
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Yrittäjyys ja yritystoiminta1 osp
Työelämätaidot 1 osp

Muuta tietoa
Tutkinnon osaan integroitavien yhteisten tutkinnon osien integroinnit toteutetaan osin työsaliharjoituksilla yhteisajalla.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen.

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Yrittäjyys
Opiskelija kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio