4.1.2 Runkovaiheen työt (50 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään runkorakentamisessa yleisesti käytettyjä koneita ja laitteita ja osaa ottaa huomioon näihin liittyvät työturvallisuusnäkökohdat.

Opiskelija oppii lukemaan ja piirtämään runkotöihin liittyviä piirustuksia sekä tekemään piirustuksiin liittyviä mittaustöitä.

Opiskelija oppii tekemään rakennusrunkoon, vesikattoon ja väliseiniin liittyviä rakennustöitä sekä asentamaan ikkunoita ja ovia työturvallisuuden ja jätteenlajittelun periaatteet huomioiden.

Opiskelija oppii työssäoppimisjakson aikana toimimaan työelämässä ja noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • Suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • Tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, vaaituskonetta, tasolaseria ja putkilaseria
 • Tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan
 • Vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä materiaaleja, joita ovat betoni, tiili, puu, teräs tms. yleisesti käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali
 • Asentaa puuikkunoita ja -ovia
 • Suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • Tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • Lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • Ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan
 • Ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan
 • Ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
 • Ottaa huomioon työssään LVIS-järjestelmät
 • Käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • Käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • Asentaa harjakattokaiteet
 • Käyttää henkilönostimia
 • Asentaa holvireunakaiteet
 • Käyttää nosturin ohjausmerkkejä
 • Pystyttää kaksi metriä korkean telineen
 • Käyttää tiilileikkuria.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Perustustyöt (25 osp)
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Perustustyöt -tutkinnon osan osaamistavoitteiden mukaisia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijaksolla käydään läpi työturvallisuuden perustiedot ja -taidot. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen Perustustyöt -tutkinnon osan jälkeen
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa työsali- ja ammattiaineopetuksena ja työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Opiskelija osallistuu järjestettyihin työmaa- ja messukäynteihin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden esitelmiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Fysiikka ja kemia 2 osp
Matematiikka 2 osp
Taide ja kulttuuri 2 osp
Työelämän englanti 1 osp
Työelämätaidot 1 osp
Yhteiskuntataidot 1 osp
Äidinkieli 2 osp
Liikunta 2 osp (valinnainen)

Lisäksi yksi seuraavista viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan valinnaisista osa-alueista:
Englanti (3 osp)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi (3 osp)
Äidinkieli (3 osp)

Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös kielitaitoa ja aiempaa osaamista. Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen.

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Yrittäjyys .

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio