4.2.13 Korjausrakentaminen (suuntautumisvaihtoehto) (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään korjausrakentamiseen liittyvät peruskäsitteet ja omaksumaan asiakaspalvelun tärkeyden sekä tuntemaan yleisimmät vauriot ja niiden aiheuttajat.

Opiskelija oppii lukemaan korjausrakennuskohteesta laadittuja suunnitelmia sekä tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmia.

Opiskelija oppii tekemään korjausrakentamiseen liittyviä purku-, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä mittauksineen.

Opiskelija oppii tekemään korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöitä.

Opiskelija oppii tekemään betonipintojen paikkaustöitä ja lattioiden oikaisuvaluja.

Opiskelija oppii tekemään homevauriokorjauksia sekä ymmärtää vaativan henkilökohtaisen suojautumisen merkityksen korjausrakennustöissä.

Opiskelija oppii tekemään palokatkoja ja tiivistyksiä.

Opiskelija oppii tekemään yksinkertaisen purkutyösuunnitelman.

Opiskelija ymmärtää pölyntorjunnan sekä osastoinnin merkityksen.

Oppilas oppii tuntemaan yleisimmät käytetyt vaaralliset rakennusmateriaalit sekä osaa suojautua purkutyössä.

Oppilas tuntee työssään työssä käytettävien materiaalien ominaisuudet sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset.

Oppilas oppii tekemään korjausrakennustyötä työturvallisuus- ja jätteenlajittelunäkökohdat huomioon ottaen.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla sekä tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöitä sekä betonipintojen paikkaustöitä
 • tehdä lattioiden oikaisuvaluja (esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden asennusten jälkeen kylpyhuoneissa)
 • poistaa homevaurion aiheuttajan ja korjata siitä aiheutuneet vauriot
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja sekä osaa varastoida uudelleen käytettävät materiaalit
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  arvioida oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaaleja työkaluja
 • tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheen työt (50 osp)
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena integroituna kemian- ja fysiikanopetuksen kanssa oppilaitoksessa tai työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Kemia ja fysiikka, valinnainen (2 osp)
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Kannustaminen yrittäjyyteen

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi