4.2.14 Rakennusten kuntotutkimukset- ja arviot (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tunnistamaan riskirakenteita, rakennusvirheitä ja -vaurioita sekä aistinvaraisesti että apuvälineiden avulla.

Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistelemaan tutkimusten ja arvioiden laatimisessa tarvittavia rakenneavauksia. Opiskelija oppii tekemään suojauksia ja rakenneavauksia sekä viimeistelemään työn.

Opiskelija oppii lämpökamerakuvauksen ja kosteusmittauksen perusteet.

Opiskelija oppii tulkitsemaan kuntotutkimusraportteja sekä laatimaan raportin tehdyistä kuntotutkimuksista ja -arvioista.

Opiskelija oppii tunnistamaan betonielementtien yleisimmät vauriot, niiden aiheuttajat ja korjausmenetelmät.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä alustavia tutkimussuunnitelmia niiden perusteella
 • tehdä rakennuksen kuntoon liittyviä aistinvaraisia arvioita
 • tehdä korjaustöihin liittyviä yksinkertaisia lämpökuvaus- ja kosteusmittauksia
 • tehdä rakennuksen kuntoon liittyviä rakenneavauksia ja analysoida avausta
 • laatia rakennuksen kuntoon liittyvän raportin
 • käyttää kuntotutkimuksessa tarvittavia erikoistyökaluja
 • tunnistaa betonielementtien vaurioita
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata elementtien korjaustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä elementtien korjaustöihin liittyviä materiaalilaskelmia
 • tehdä rakennuksen betonielementtien korjauksiin liittyviä töitä mm. betonin poistaminen, alustan puhdistaminen, raudoituksen paljastaminen, raudoituksen puhdistaminen, raudoituksen korroosionestokäsitteleminen, korjatun pinnan paikkaaminen, ylitasoittaminen sekä pintakäsittely
 • tehdä korjaustöihin liittyvät suojaukset
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa korjattaviin elementteihin liittyvissä LVIS-asennustöissä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten betonielementtirakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää betonielementtien korjaustöiden vaatimia erikoistyökaluja ja materiaaleja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
 • käyttää kosteusmittaria
 • käyttää lämpökameraa
 • käyttää rakennuspölynimuria
 • käyttää porakonetta
 • käyttää puukkosahaa
 • käyttää sähkö- tai paineilmakäyttöistä piikkausvasaraa
 • käyttää vesipiikkauslaitteistoa
 • käyttää saneerausjyrsintä
 • käyttää nostoapuvälineitä
 • käyttää kulmahiomakonetta
 • käyttää hiekkapuhalluslaitetta
 • käyttää vesihiekkapesulaitetta
 • käyttää koneteräsharjaa
 • käyttää porakonetta ja porakonesekoitinta
 • käyttää moninopeuksista laastipumppua
 • käyttää vesisumutus- ja suihkutuslaitetta.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheen työt (50 osp)
Korjausrakentaminen (15 osp)
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tutkinnon osaan vaadittavia valmiuksia, opiskelijan suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työtilanteissa ja -tehtävissä rakennustyömaalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaa tukevien matemaattis-luonnontieteelisten tutkinnon osien integrointi.
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään kielitaitoa ja aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Opiskelija ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset. Hän kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi