4.2.15 Vahinkosaneeraus ja jälkivahingontorjunta (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kosteusvaurion jälkeisten toimenpiteiden perusteet, vahinkokartoitusraportin tulkinnan, ympäröivien tilojen suojaamisen, toimenpidealueiden osastoinnin ja alipaineistuksen, purkutöiden toteuttamisen, rakenteiden kuivaamiseen käytettävän kaluston asennuksen sekä kuivaamisen yhteydessä tehtävien kosteusmittauksien perusteet.

Opiskelija oppii hälytysluonteisen vesivahingon jälkeiset työvaiheet, jälkivahingontorjunnan (JVT-työt)/ estämään lisävahinkojen syntymisen, tilapäisen kosteudenhallintakaluston asennuksen, alueiden väliaikaisen osastoinnin ja alipaineistuksen sekä tarvittavien purkutoimenpiteiden toteuttamisen ja purkujätteiden käsittelyn.

Opiskelija oppii hälytysluonteisen palovahingon jälkeiset työvaiheet, eri työvaiheiden riskit, jälkivahingontorjunnan (JVT-työt) / estämään lisävahinkojen syntymisen, alueiden väliaikaisen osastoinnin, alipaineistuksen, nokisiivouksen perusteet, hajunpoiston perusteet sekä tarvittavien purkutoimenpiteiden toteuttamisen ja purkujätteiden käsittelyn.

Opiskelija oppii desinfiointi- ja hajunpoistomenetelmien perusteet, käytettävien kemikaalien käyttötarkoituksen, riskit sekä käyttöturvallisuuden.

Ammattitaitovaatimukset
Toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti.
OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • tulkita vahinkokartoitusraportteja
 • suunnitella oman työnsä
 • suojata kulkureitit ja vahinkoaluetta ympäröivät tilat
 • osastoida ja alipaineistaa vahingon alaiset tilat
 • toteuttaa purkutyöt annettujen ohjeiden mukaisesti
 • asentaa rakenteiden kuivaamiseen käytettävän kaluston
 • suorittaa rakenteiden kuivaamiseen liittyviä kosteusmittauksia
 • estää lisävahinkojen syntymisen sekä muut jälkivahingon torjuntaan liittyvät työt
 • asentaa tilapäisen kosteudenhallintakaluston
 • toteuttaa väliaikaisen osastoinnin ja alipaineistuksen
 • toteuttaa nokisiivouksen
 • suorittaa hajunpoiston
 • määrittää ja toteuttaa kriittiset purkutoimenpiteet
 • dokumentoida tekemänsä havainnot sekä mittaustulokset
 • käyttää digikameraa sekä liittää digikuvia dokumentteihin
 • lajitella jätteet
 • toimia vahinkosaneeraustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • käyttää desinfiointi- ja hajunpoisto laitteita ja kemikaaleja turvallisesti
 • käyttää alipaineistuslaitteita
 • käyttää rakenteiden kuivauslaitteita
 • käyttää kosteusmittaria
 • käyttää rakennusimuria.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheen työt (50 osp)
Korjausrakentaminen (15 osp)
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tutkinnon osaan vaadittavia valmiuksia, opiskelijan suorittaa kirijakson. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työtilanteissa ja -tehtävissä rakennustyömaalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaa tukevien matemaattis-luonnontieteelisten tutkinnon osien integrointi.
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään kielitaitoa ja aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Opiskelija ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset. Hän kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi