4.2.2 Ulkoverhoilu- ja kattotyöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tekee ulkoverhous- ja kattotöitä työmaalla, sekä niihin liittyviä mittaus-, aloitus- ja lopetustöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä ulkoverhoustöitä kuten puuverhoukset tuulensuojasta valmiiseen pintaan sekä pieli- ja räystään aluslaudoitukset
 • tehdä vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä tai palahuovalla kattotuolista valmiiseen pintaan
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet
 • käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Ulkoverhous- ja kattotyöt ei vaadi erillistä kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näytöstä laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu ulkoverhous- ja kattotyö ja laaditaan siitä työselostus e Portfolioon.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä eri matkailualan palvelutuottajien ja yritysten kanssa
 • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys
Tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden tukemista, joita hän tarvitsee sekä opiskeluaikoina että myöhemmin työelämässä. Tavoitteena on tukea opiskelijan henkistä yrittäjyyttä, kuten aktiivisuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio