4.2.3 Muuraus (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii tekemään muuraustöitä sekä niihin liittyviä mittaus-, aloitus- ja lopetustöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
  • tehdä muuraustyön tarvitsemat mittaukset
  • muurata suunnitelmien mukaista rakennetta 36
  • vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja
  • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä paloja laatunormit
  • käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
  • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Muuraustyöt -tutkinnon osaan ei vaadita erillistä kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuoden keväällä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näytöstä laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu muuraustyö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osa voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opiskelijan osaaminen ennen ammattiosaamisen näyttöä varmistetaan erilaisin arviointimenetelmin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan kanssa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio