4.2.4 Laatoitus (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Seinä-, lattia- tai välitilalaatoitusten tekeminen työmaalla, sekä niihin liittyvät mittaus-, aloitus- ja lopetustyöt.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • laatia työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja laskea piirustusten pohjalta
 • laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin sekä tehdä laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen
 • suunnitella saumajaon, tehdä laatoitussuunnitelman ja suorittaa niihin liittyvät mittaukset ja laskelmat
 • arvioida laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen sekä tehdä laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset
 • tehdä seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt
 • tehdä työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt
 • työstää laattoja ja käsitellä käytettäviä materiaaleja ja laittaa laastit käyttökuntoon
 • tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla
 • tehdä valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioida oman työnsä laatua
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet
 • käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näytöstä laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu laatoitustyö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys Tutkinnon osa on mahdollista integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio