4.2.6 Rappaus (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii rappaustöiden tekemisen työmaalla, sekä niihin liittyvät aloitus- ja lopetustyöt.

Opiskelija oppii työhön liittyvien työkalujen turvallisen käytön.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

 • suunnittella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • rapata ja tasoittaa rakennetta, jonka päälle voidaan asentaa suunnitelmien mukainen pinnoite tai
  rakennekerros
 • tehdä sisä- ja ulkotilojen kerrosrappausta erilaisille pinnoille ammattimiehen ohjauksessa ja slammauksia erilaisille alustoille
 • kiinnittää rappausverkkoja
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää rappaustöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä korkean telineen
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää rappaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Rappaustyöt –tutkinnon osaan ei vaadita erillistä kirijaksoa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu rappaustyö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osa on mahdollista integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvio