4.2.8 Telinerakentaminen (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii tekemään työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali ja työmenekkilaskelmia
  • tehdä työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä
  • vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
  • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
  • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
  • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  • ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet
  • käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
  • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaaviot
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näytöstä laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu telinerakentaminen ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi