4.2.10 Piharakentaminen (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään viheralueiden ylläpito- ja istutustyöt sekä nurmikon rakentamisen pintatyöt.

Opiskelija oppii tekemään viheralueiden pohjatöitä ja toimimaan konetyön ohjaamista.

Opiskelija oppii piha-alueiden, kalusteiden ja varusteiden asennuksia.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä tavallisimmat viheralueiden ylläpito- ja istutustyöt sekä nurmikon rakentamisen pintatyöt
 • tehdä viheralueiden pohjatyöt sekä toimia konetyön ohjaajana asentaa piha-alueiden kalusteita ja varusteita
 • tehdä istutustöihin liittyviä mittauksia
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää piharakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
 • käyttää turvallisesti viherrakentamisessa käytettäviä normaaleja työkaluja ja koneita, kuten jyrsinkoneet, ruohonleikkurit ja pensasleikkurit
 • käyttää piharakentamisessa tarvittavia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 15 osp.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Tutkinnon osa toteutetaan työmaalla työssäoppimisjaksolla. Näyttöä varten laaditaan näyttötyösuunnitelma, toteutetaan suunniteltu rappaustyö ja laaditaan siitä työselostus.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan kanssa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi