Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkielin sovelluksen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintymis- ja ryhmätyötaidot (3 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita luokkahuoneessa, työsalissa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työmaalla. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän merkityksen ottaa huomioon myös muiden näkemykset ja kulttuurierot viestinnässä. Hän esittää mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.
Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen Opiskelija tunnistaa omat roolinsa eri ryhmissä. Opiskelija harjoittelee ryhmäviestinnän tilanteita toimien yhteistyöhakuisesti osana ryhmää kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkityksen huomioiden.
Kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtäminen monimuotoisessa yhteiskunnassa Opiskelija osallistuu kokoukseen ja neuvotteluun joko harjoitustilanteessa luokassa tai aidossa tilanteessa esimerkiksi työmaalla tai yrittäjyysopintoihin integroiden.

Opiskelija pitää spontaanin puheen ja laatii luokassa suullisen esityksen ammattitaitoaan tukevasta rakennusalan aiheesta.

Tekstilajit (1 osp)
Erilaisten tekstilajien käyttö ja tulkitseminen Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien erilaiset tavoitteet ja vaikuttamiskeinot kirjallisuudessa ja ammatillisissa teksteissä.
Rakennusalan tekstien tunteminen ja tuottaminen Opiskelija tunnistaa, tuottaa ja muokkaa erilaisia rakennusalan tekstejä luokkaopetuksessa. Hän laatii kommentoivan referaatin jostain ajankohtaisesta työelämään liittyvästä aiheesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan.
Opiskelija osoittaa oppimistaan erilaisin tuotoksin.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. ammattisanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja -tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla autoalaan liittyvän suullisen esityksen valitsemastaan autoalaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia auto- ja logistiikka-alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan ammattikielen taitoja opiskelijan tuotosten pohjalta sekä käytännön kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi opiskelijan osaamista ja ilmaisuvarantoa opiskelijan osoittaman tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa suomenkielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Tekstilajit (1 osp) on mahdollista suorittaa verkko-opintoina integroiden Runkovaiheen työt -tutkinnon osaan.

Esiintymis- ja ryhmätyötaidot (2 osp) on mahdollista suorittaa integroiden Yritystoiminta ja yrittäjyys -osaamiskokonaisuuden valinnaisten opintojen (3 osp) kanssa.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Suomen kielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suomi toisena kielenä jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin jatko-opinnoissa käytettäviin tekstilajeihin, kuten raporttiin, esseeseen ja tutkielmaan, lukemalla ja tuottamalla niitä. Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien tarkoituksen ja tekstien moniäänisyyden. Opiskelija oppii arvioimaan, analysoimaan ja kommentoimaan kriittisesti erilaisia lähdetekstejä.
Lähde- ja viitetekniikan tunteminen sekä suoran ja epäsuoran lainauksen keinojen hallitseminen Opiskelija tulkitsee ja käyttää suoran ja epäsuoran lainauksen keinoja ja oppii merkitsemään ohjeenmukaisesti tekstilähteet ja -viitteet näkyviin tuottamiinsa teksteihin.
Tekstin ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla erilaisia asiatekstejä eritellen tekstin sisältöä ja merkityksiä. Opiskelija harjoittelee tekstin sisällön tulkitsemista laatimalla esim. tiivistelmän tai miellekartan. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin tekstinymmärtämistehtäviin.
Suullisen viestinnän taitojen syventäminen Opiskelija kehittää suullisen viestinnän taitojaan esiintymis- ja ryhmätyötilanteissa. Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin haastattelukysymyksiin ja ryhmätehtäviin.
Kielen rakenteiden hallitseminen sekä sanavaraston laajentaminen Opiskelija syventää kielen rakenteiden hallintaansa sekä kartuttaa sanavarastoaan jatkuvasti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisten jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien merkityksiä. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään suullisen viestinnän valmiuksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajituntemusta, tekstinymmärtämistä sekä suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan suomen kielen sanaston ja kielen rakenteiden hallintaa.

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti opiskelijan jatko-opintovalmiudet äidinkielen osaamisen osalta.

Jatko-opintoihin valmentavien äidinkielen opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.