Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi
Rakennusalan ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen Opiskelija tutustuu alan ruotsinkieliseen työympäristöön ja harjoittelee kertomaan ammatillisesta osaamisestaan ja työtehtävistään ruotsin kielellä.
Ruotsinkielisten rakennustyöselostusten ja ohjeiden tulkitseminen Opiskelija lukee työhön liittyviä perustekstejä, kuten työ- ja turvallisuusohjeita sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan
ammattisanastoa.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija harjoittelee päivittäiseen elämään liittyviä puhetilanteita ja erilaisia asiakaspalvelutilanteita lähiopetustunneilla ja työsalissa.
Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija hakee tietoa ruotsin kielen ja kulttuurin historiasta, asemasta ja merkityksestä Suomessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla suullisen ja kirjallisen esityksen rakennusalan aiheesta. Opiskelija antaa ja saa muilta ryhmän jäseniltä vertaispalautetta suullisesta esityksestään.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla suullisen ja kirjallisen esityksen rakennusalan aiheesta. Opiskelija antaa ja saa muilta ryhmän jäseniltä vertaispalautetta suullisesta esityksestään.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia rakennusalan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH:n tutkinnon perusteiden toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Työelämän ruotsi (1 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Perustustyöt -tutkinnon osaan.