Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkaisee arkielämässä ja työtehtävissä vastaantulevia ongelmia peruslaskutoimituksia käyttäen.

Opiskelija soveltaa peruslaskutoimituksia laatiessaan tarjouslaskelman piirustusten perusteella perustustöissä tehdystä työstä.

Mittayksikkömuunnosten hallitseminen Opiskelija harjoittelee keskeisimpien rakennusalan mittayksiköiden muunnoksia sekä luokassa että työsalissa konkreettisesti mittanauhaa apuna käyttäen.
Mittakaavan ymmärtäminen ja hyödyntäminen Opiskelija perehtyy mittakaavaan rakennuspiirustuksia ja pienoismalleja käyttäen sekä harjoittelee sen käyttämistä laskennallisesti.
Suorakulmaisen kolmion geometrian laskeminen ja soveltaminen Opiskelija harjoittelee laskennallisesti suorakulmaisen kolmion geometriaa luokkahuoneopetuksena sekä soveltaa oppimaansa rakennusalan ongelmissa työsalissa.
Piirien ja pinta-alojen laskeminen Opiskelija harjoittelee piiri- ja pinta-alalaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään apuvälineitä, laskinta, harppia ja kolmioviivainta, rakennusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan varmistaminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia menetelmiä sekä arkielämään että rakennusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Kolmiulotteisten tilojen ja muotojen hahmottaminen Opiskelija harjoittelee tilojen ja muotojen hahmottamista työsalissa ja geometristen kappaleiden avulla luokkaopetuksessa.
Tilavuuksien laskeminen Opiskelija harjoittelee tilavuuslaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Prosenttilaskennan hallitseminen Opiskelija vahvistaa prosenttilaskennan hallintaa ja ratkaisee sekä arkielämässä että rakennusalalla tarvittavia prosenttilaskuja.
Apuvälineiden käyttäminen: tietokone ja muut apuvälineet Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia ja muita apuvälineitä matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttäminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia menetelmiä sekä arkielämään että rakennusalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelija arvioi matemaattisten menetelmien sopivuutta ratkaistavaan ongelmaan.

Tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemaan laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta oppimistavoitteita vastaavasta teoriasta tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja ratkaisemalla hänelle annettuja tehtäviä oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan rakennusalalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Matematiikan perustaidot (2 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Perustustöihin.

Ongelmanratkaisu työtehtävissä (1 osp) integroidaan toisena vuonna Runkovaiheen töihin.