Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAINEN (3 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhtälöt työvälineenä (1 osp)
Matemaattisten lausekkeiden muodostaminen Opiskelija harjoittelee muuttujien välisten riippuvuuksien kuvaamista matemaattisilla lausekkeilla ja muodostaa lausekkeita käytännön ongelmista.
Yhtälöiden käyttäminen Opiskelija harjoittelee ratkaisemaan ongelmia lausekkeita ja yhtälöitä käyttäen.
Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden.
Yrityselämän matematiikka (1 osp)
Arki- ja työelämässä tarvittavan talousmatematiikan hallitseminen Opiskelija laskee kustannus-, kannattavuus-, verotus- ja lainalaskelmia.

Opiskelija soveltaa prosenttilaskentaa omaan tai yrityksen talouteen liittyvissä tehtävissä

Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Tilastot ja taulukot työelämässä (1 osp)
Tiedon kerääminen ja ryhmitteleminen Opiskelija kerää arkielämään ja rakennusalaan liittyvää tietoa tilastoista, taulukoista ja kuvaajista sekä ryhmittelee tietoa näiden pohjalta.
Taulukoiden ja kuvaajien laatiminen sekä tulkitseminen Opiskelija laatii taulukoita ja kuvaajia niin arkielämään kuin rakennusalaan liittyvistä aineistoista.

Opiskelija tulkitsee graafista tietoa ja taulukoita.

Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta oppimistavoitteita vastaavasta teoriasta tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja ratkaisemalla hänelle annettuja tehtäviä oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan rakennusalalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Yhtälöt työvälineenä (1 osp) opiskellaan 1. vuonna antaen opiskelijalle valmiudet osallistua jatko-opintoihin valmentaviin opintoihin.

Yrityselämän matematiikka (1 osp) opiskellaan 2. vuonna. Se voidaan opiskella myös Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaamisen Yritys- ja yritystoiminnan osaamisalueeseen integroituna.

Tilastot ja taulukot työelämässä (1 osp) opiskellaan 2. vuonna.