Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAINEN (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen (2 os)
Korroosioon tutustuminen kemiallisena ilmiönä Opiskelija tutustuu korroosioon ja sen kemialliseen perustaan kertaamalla sen taustalla olevien kemian perusasioiden teoriaa sekä testaamalla teorioita kokeellisesti.

Opiskelija selvittää eri tietolähteistä, mitkä kaikki asiat aiheuttavat ja edesauttavat korroosiota sekä millä tavoin korroosiota voidaan vähentää ja estää.

Aineiden määrien ja pitoisuuksien laskeminen Opiskelija tutkii korroosiota kokeellisesti ja laatii tästä työselostuksen sähköisessä muodossa.
Lämmönjohtavuuteen ja lämmöneristyskykyyn tutustuminen Opiskelija laskee rakennusalalla tarvittavien aineseosten pitoisuuksia ja aineseokseen, kuten betoniin, tarvittavien aineosien menekkejä pakkausselosteessa mainittujen sekoitussuhteiden perusteella.
Lämpötilan ja kosteuden väliseen riippuvuuteen perehtyminen Opiskelija perehtyy erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuuden arvoihin ja lämmöneristyskykyyn laskemalla U-arvoja rakennusmateriaaleille.
Kapillaari-ilmiöön tutustuminen

Havainnointi ja mittaaminen

Opiskelija perehtyy lämpötilan ja kosteuden väliseen riippuvuuteen laskennallisesti sekä testaa mahdollisuuksien mukaan tätä kokeellisesti työsalissa.

Opiskelija tutustuu kapillaari-ilmiöön kokeellisella työskentelyllä ja perehtyy kosteusvaurioiden väliseen yhteyteen käytännön rakennusalan esimerkkien avulla.

Tulosten kerääminen, esittäminen ja analysoiminen Opiskelija tekee kokeellisessa työskentelyssä havaintoja ja mittauksia sopivia välineitä ja menetelmiä käyttäen.
Tulosten luetettavuuden, tarkkuuden ja mielekkyyden arvioiminen Opiskelija kerää kokeellisen työskentelyn ja mittausten tuloksia, esittää ne taulukoilla ja kuvaajilla sekä analysoi niistä lopullisen tuloksen laskemalla.

Opiskelija arvioi kokeellisen työskentelyn ja mittausten tuloksien luetettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä vertailemalla tuloksia teoriaan ja taulukkoarvoihin.

Fysiikan ja kemian soveltava osaaminen
Aineiden määrien laskeminen reaktioyhtälöiden avulla Opiskelija kirjoittaa tavallisimpia kemiallisia reaktioita symbolisesti reaktioyhtälöinä ja käsittelee reaktioita matemaattisesti.
Mekaniikan lainalaisuuksien tunteminen ja huomioiminen Opiskelija harjoittelee rakennusalalla tarvittavien aineseosten aineiden määrien ja pitoisuuksien laskemista reaktioyhtälöiden avulla.
Sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioiminen Opiskelija tutustuu nopeuteen ja kiihtyvyyteen laskemalla niihin liittyviä tehtäviä luokassa ja suorittamalla kokeellisia harjoituksia näihin liittyen.

Opiskelija tutustuu työn ja energian fysikaalisiin käsitteisiin sekä laskee energiatehokkuuteen liittyviä tehtäviä.

Opiskelija tutustuu yleisimpiin virtapiirin komponentteihin ja laskee virtapiirissä kulkevia sähkövirtoja ja jännitteitä sekä resistansseja.

Opiskelija perehtyy Kirchhoffin 1. ja 2. lakiin ja soveltaa niitä virtapiirilaskuissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, laskelmia, mittauksia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta rakennusalan fysiikan ja kemian osa-alueista tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa erilaisten kirjallisten oppimistehtävien ja kokeellisten tutkimustehtävien työselostusten avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja kokeellisen työskentelyyn oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan rakennusalan fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen, suullisten ja kirjallisten tuotosten sekä kokeellisen työskentelyn perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen (2 osp) suoritetaan 2. vuonna integroituna Runkovaiheen työt -tutkinnon osaan.

Fysiikan ja kemian soveltava osaaminen (1 osp) opiskellaan 2. vuonna antaen opiskelijalle valmiudet osallistua jatko-opintoihin valmentaviin opintoihin.

Demonstraatiot ja kokeellinen työskentely pyritään järjestämään työsalissa rakennusalan käytännön ongelmien parissa. Kuitenkin tarpeen vaatiessa ne voidaan tehdä myös luokkahuoneessa.