Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (3 osp)
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta
myös Euroopan unionista
Opiskelija selvittää sähköisten tiedonlähteiden ja opettajan osoittaman materiaalin avulla mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.

Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä. Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.

Rakennusalan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija perehtyy rakennusalan yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen rakennusalan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa rakennus- ja talouslehtien uutisointia.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevaa uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja sen keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden sekä opettajan osoittamien materiaalin avulla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointi ja arvioi kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa osaamistaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä, jotka opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.

Opiskelija käy mahdollisuuksien mukaan eduskuntavierailulla tai syventyy muulla tapaa eduskunnan käytäntöihin.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan laatimat kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Mikäli opetusta järjestetään, voidaan osa-alueet opiskella seuraavalla tavalla:

Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (1 osp) ensimmäisenä opiskeluvuonna Perustustyöt –tutkinnonosan yhteydessä.

Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen (2 osp) toisena opiskeluvuonna. Tällöin ne integroidaan Runkovaiheen työt- tutkinnonosaan.