Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Liikunnan perusosaaminen
Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelijan toimintatapojen sekä toimintaympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yhteistä liikuntasuunnitelmaa yhteistyökykyisesti ja säännöllisesti eri liikuntapaikoissa. Opiskelija arvio ja testaa kuntoaan eri menetelmin. Opiskelija osallistuu liikuntatapahtumiin mahdollisuuksien puitteissa.

Opiskelija osallistuu oppialaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen osallistuen liikunnalliseen yhteisölliseen toimintaan.

Opiskelija oppii työn tauottamisen ja pitää yllä työ- ja toimintakykyään

 

Terveystiedon perusosaaminen 
Ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien huomioiminen Opiskelija hankkii tietoa ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja työssäjaksamiseen. Hän hankkii tietota  tupakoinnin ja päihteiden vaikutuksesta terveyteen.
Liikuntasuunnitelman laatimisen osaaminen Opiskelija laatii liikuntapiirakan avulla itselleen terveysliikuntasuunnitelman.

Opiskelija huomioi suunnitelmassaan unen ja levon tarpeen sekä merkityksen ja seuraa suunnitelmansa toteutusta päiväkirjan avulla

Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ymmärtäminen Opiskelija selvittää erilaisten tehtävien avulla mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.
Turvallinen toimiminen ja ergonomian tärkeyden ymmärtäminen, tapaturmien ehkäiseminen ja toimiminen ensiaputilanteessa Opiskelija tutustuu luokkaopetuksessa ensiaputoimintaan käyttäen apuna tehtäviä ja audiovisuaalista materiaalia.

Opiskelijat tutustuvat ammattialoittain oman alansa kuormitustekijöihin ja ergonomiaan omassa toiminnassaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppilasta lähiopetustunneilla, liikuntasalilla, kuntosalilla ja lähiliikuntapaikoissa
Osaamisen arviointi Liikunnan arvioinnissa painottuvat seuraavat asiat:

  • Opiskelijan asenne liikuntaa kohtaan
  • Opiskelijan halu oppia liikuntataitoja
  • Opiskelijan asenne muita oppilaita kohtaan
  • Oppitunnin omatoiminen edistäminen ja yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajan välillä
  • Aikataulujen noudattaminen
  • Lajinmukainen varustautuminen liikuntatunneille

Terveystiedon osaaminen arvioidaan huomioiden suoritetut oppimistehtävät, opiskelijan oma-aloitteisuus, tuntiaktiivisuus sekä loppukoe.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa
Liikunnan opiskelu toteutetaan kaksi oppituntia kerrallaan. Välituntia ei pidetä. Tunneista varataan riittävä aika peseytymiseen, vaatteiden vaihtoon, sekä suorituspaikkojen väliseen liikkumiseen.

Opiskelijan tulee pukeutua asiallisesti sää huomioiden myös ulkona tapahtuville liikuntatunneille.

Terveystiedon perusosaaminen (1 osp) järjestetään luokkaopetuksena sekä ammattialoittain ammatillisten oppiaineiden tiloissa.