Valinnaiset osaamistavoitteet

KULTTUURIEN TUNTEMUS, VALINNAINEN (2 osp)

Kulttuurien tuntemuksen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kulttuurien tuntemus (2 osp)
Tasa-arvoisesti ja yhdenmukaisesti kohteleminen Opiskelija osaa ottaa huomioon urakoitsijoita ja muita rakennustyömaan toimijoita tutustuen työharjoittelussa työmaan kulttuuriin. Opiskelija laatii työmaan toimintakulttuurista joko suullisen tai kirjallisen selonteon.
Työkulttuurin edellyttämällä tavalla käyttäytyminen ja pukeutuminen Opiskelija laatii ryhmätyönä ohjeistuksen suomalaisen työmaakulttuurin edellyttämistä käyttäytymis- ja pukeutumistavoista huomioiden hyväksytyt normit ja käytöstavat.
Kulttuurisen monimuotoisuuden tunnistaminen rakennusalalla Opiskelija tunnistaa opettajan ohjauksella ajankohtaisia globaaleja ilmiöitä ja niiden vaikutuksia rakennusalaan huomioiden työmaiden kulttuurisen monimuotoisuuden. Oppimisprosessi toteutuu opettajan ohjauksessa esimerkiksi ryhmäkeskusteluin ja kirjallisten tiedonhakutehtävien avulla.
Eri kulttuurien peruspiirteiden tunnistaminen ja huomioiminen Opiskelija hakee opettajan ohjauksella tietoa oman alan historiasta, perinteistä ja tavoista verkkosivuilta ja vertailee toimintatapoja muiden kulttuurien tapoihin toteuttaen vertailevan kuvallisen työn kulttuurierosta.
Rakennusalan historian, perinteiden ja muuttuneiden käytänteiden välittäminen ja vertailu muihin kulttuureihin Opiskelija oppii tunnistamaan ja huomioimaan suomalaisen rakennuskannan erityispiirteitä ja ottamaan perinteen huomioon omassa työssään osallistuen kaupunkikierrokselle opettajan ohjauksella. Opiskelija hyödyntää oppimaansa työsalissa, esimerkiksi muuraustyössä, ulkoverhouksessa tai rakennuksen yksityiskohdissa, kuten aitaelementeissä tai ikkunasmyygeissä.

Opiskelija osallistuu kulttuurikohdevierailuille.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppilas osoittaa ymmärtävänsä oman alan kulttuuriset erityispiirteet selonteossaan ja ryhmätyötehtävässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja perinnerakentamiseen.

Oppilas osaa hyödyntää kaupunkikierroksella oppimaansa työsalissa tehtävään perinnerakentamisharjoitukseen.

Opiskelija osoittaa toiminnallaan ja käytöstavoillaan kurssin yhteydessä kulttuurisensitiivisyytensä ja laatii itsearvioinnin oppimastaan.

Opiskelija osoittaa osaamisensa tuntiosallistumisella, kirjallisten ja kuvallisten tehtävien avulla, itsearvioinnilla ja itsearvioinnin palautteella.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi oppilaan kulttuurista osaamista oppilaan itsearvioinnin ja palautteen vastaanoton perusteella.

Opettaja arvioi oppilaan kuvalliset ja kirjalliset työt.

Opettaja arvioi oppilaan perinnerakentamiseen liittyvää osaamista ja sen hyödyntämistä käytännön rakennusprojektissa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukko

Muuta tietoa Kulttuurien tuntemus (2 osp) opiskellaan 2. vuonna Runkovaiheen työt -tutkinnon osan ohessa.