Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (3 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (3 osp)
Taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotojen tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksella suomalaisen perinteisen rakennuskannan rakennusmääräyksiin ja historiaan. Oppilas tekee kirjallisen ja kuvallisen harjoitustyön rakennusmääräyksistä sekä rakennushistoriasta.
Suomalaisen kulttuuriperinnön ja oman alan käytäntöjen arviointi ja soveltaminen Opiskelija tutustuu rakennusalan kulttuurihistoriaan osallistumalla kulttuurikohteisiin suuntautuville opintoretkille tai hyödyntäen oppimisessaan Museoviraston, Rakennusviraston sekä muiden rakennusalan tahojen Internet-lähteitä.
Suunnitteluprosessin toteuttaminen ja arviointi Opiskelija oppii ohjatusti visuaalisen havainnoinnin ja kuvallisen työskentelyn hyödyntämistä työprosessin kokonaisuuden hahmottamisessa havaintoon ja mittaamiseen perustuvan piirtämisen avulla. Opiskelija harjoittelee hahmottamista esimerkiksi piirtämällä geometrisia muotoja ja tilapiirustuksia.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjeenmukaiset työpiirustukset sekä rakennepiirustukset mittakaavassa.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman teoksen.

Osaa soveltaa oppimaansa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuurikohteisiin suuntautuville opintoretkille.

Opiskelija huomioi kaikessa työskentelyssään kierrättämisen ja ympäristön, esimerkiksi työ- ja rakennepiirustuksissa ottaa huomioon ekologisen rakentamisen periaatteet.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa oppilaalle tarvittavaa jatkuvaa opetusta visuaalisessa hahmottamisessa työprosessien eri vaiheissa.

Opiskelija oppii tuntemaan rakennusalan kulttuuriperintöä luennoilla, yksilö- ja ryhmätehtäviä tehden sekä retkille osallistumalla.

Opiskelija oppii tekemään rakennuspiirustukset

Opiskelija suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi teoksen.

Opiskelija osallistuu opettajan tai muun tahon järjestämiin kulttuuritapahtumiin ja -vierailuihin.

Opiskelija hyödyntää Internet-lähteitä työskentelyssään.

Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin suhteen rakennusalan perinteeseen ja nykyisyyteen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi kuvalliset ja kirjalliset tehtävät tuntityöskentelyn aikana sekä valmiina tuotoksina.

Opettaja arvioi oppilaan osaamista työprosessien etenemisen eri vaiheissa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukko

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri (3 osp) opiskellaan 1. vuonna integroituna Runkovaiheen työt -tutkinnon osaan.