6.2.1 Aikataulutus- ja työmenekit 4 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään eri työvaiheiden vaikutukset toisiinsa, tekemään materiaali- ja työmenekkilaskelmia piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla sekä laatimaan rakennusvaiheisiin liittyviä työvaiheaikatauluja.

Opiskelija oppii tulkitsemaan ”Ratu -menekit ja menetelmät” -kortteja.

Opiskelija oppii tekemään rakennusvaiheisiin liittyviä aikatauluja sekä seuraamaan niitä.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä korjaustöihin liittyviä materiaali- ja työmenekkilaskelmia piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä rakennuksen korjauksiin liittyviä työvaiheaikatauluja
 • käyttää korjaustöiden aikataulujen laadintaan suunniteltuja aikatauluohjelmia
 • tulkita ”Ratu -menekit ja menetelmät” -kortteja
 • tehdä korjaustöihin liittyvien aikataulujen seurantaa
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan
 • hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää seuraavia työkaluja:

 • aikataulujen laadintaan suunniteltuja aikatauluohjelmia
 • Ratu-kortistot.
Kirijakso Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheen työt (50 osp)
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Opiskelija ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset.

Opiskelija kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi